Monday, September 23, 2013

al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir


Kitab al-Zawaajir ‘an Iqtiraaf al-Kaba’ir (الزواجر عن اقتراف الكبائر)  merupakan sebuah karya al-Imam Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Makki al-Haytami (909-973H), seorang tokoh ulama’ mazhab Syafi’i yang terkenal. Tokoh yang terkenal dengan gelaran Ibnu Hajar al-Haytami atau al-Haytami ini merupakan tonggak mazhab Syafi’i pada zamannya. Karya-karya beliau menjadi rujukan para ulama mazhab Syafi’i yang mutaakhirin. Di antara kitab beliau yang paling terkenal ialah kitab Tuhfah al-Muhtaj  Syarh Minhaj, iaitu sebuah kitab yang menghuraikan kitab Minhaj al-Thalibin karya Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H).

Kitab yang biasa disebut dengan judul ringkasnya “al-Zawajir” ini, disusun khusus oleh Ibnu Hajar al-Haytami bagi mengupas dan membincangkan mengenai perbuatan atau amalan yang dikategorikan sebagai dosa besar.

Kitab al-Zawajir ini  ditulis oleh Ibn Hajar al-Haytami pada pertengahan tahun 953 Hijrah. Dalam pembukaan kitabnya itu, tokoh ulama terkemuka ini mengaku tertarik untuk menuangkan buah fikirannya yang berkaitan dengan hal ehwal dosa besar.

Beliau memiliki satu keazaman yang kuat untuk melahirkan sebuah kitab yang khusus mengupas dosa besar dari berbagai aspek, meliputi; definisi, hukum, serta janji dan ancaman akibat meninggalkan ataupun melakukan sesuatu dosa. Tak mudah bagi Ibn Hajar al-Haytami untuk menyelesaikan kitabnya itu. Bahkan, rencana untuk menulis kitab itu sempat tertunda beberapa lama lantaran tiadanya rujukan dan materi yang secara spesifik mengupas tema tentang dosa-dosa besar. Namun, beliau berjaya juga menyusun kitab ini. Kata Ibn Hajar al-Haytami dalam prakata kitabnya;

Hingga akhirnya, saya menemui sebuah kitab karya  al-Hafiz Abu Abdullah al-Zahabi yang dapat memenuhi keperluan saya dan saya tidak perlu mencari rujukan yang lain lagi ”.

Lalu Ibn Hajar al-Haytami melakukan penelitian lebih jauh terhadap kitab yang disusun oleh al-Hafiz al-Zahabi yang berjudul “ al-Kaba’ir ” itu. Beliau akhirnya dapat menyiapkan penyusunan kitab ini sebagai tatapan dan rujukan yang dapat membimbing umat Islam agar tidak tergelincir ke jalan yang dimurkai Allah dan membawa mereka ke jalan yang diredai-Nya.
 
 
Kandungan kitab ini…

Kitab ini dimulai dengan sebuah prakata (Khutbah Kitab) oleh Ibn Hajar al-Haytami yang menerangkan tujuan penyusunan kitab dan ringkasan isi kandungan yang dibincangkan.

Setelah itu didahulukan sebuah “Muqaddimah” , yang menerangkan definisi dosa besar dan pandangan ulama mengenai pembahagian dosa dan jenis-jenisnya. Perbincangan secara umum mengenai akibat melakukan dosa dan kewajipan perlunya sentiasa berhati-hati agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa, sama ada dosa kecil atau besar.

Seterusnya Ibn Hajar al-Haytami membahagi kandungan kitab al-Zawajir kepada dua bab utama. Dalam bab pertama, beliau menjelaskan dosa-dosa besar yang muncul dalam diri (batin) seseorang. Dosa besar ini tidak berkaitan secara langsung dengan pembahasan hukum fiqih. Dalam bab ini dikemukakan lebih kurang 66 jenis dosa besar.

Sedangkan dalam bab kedua, beliau secara khusus membincangkan tentang perbuatan lahir yang menyebabkan dosa besar dan memiliki keterkaitan secara langsung dengan hukum fiqh. Beliau membincangkan permasalahan hukum fiqh berdasarkan metode dan pendapat yang digunakan dalam Mazhab Syafi’i. Penyusunan jenis-jenis dosa besar dalam bab ini juga menurut susunan bab fiqh mazhab Syafi’i, untuk memudahkan penganalisisan masalah, - dimulai dari yang paling buruk seterusnya hingga yang paling ringan. Dalam bab ini dikemukakan lebih kurang 137 jenis dosa besar.

Ibn Hajar al-Haytami melengkapi karyanya itu dengan sebuah penutup (al-Khatimah) yang menghuraikan keutamaan dan syarat-syarat taubat. Tidak hanya itu, beliau juga menyebutkan pula tentang neraka yang penuh dengan berbagai seksaan dan surga  yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Beliau berharap sumbangsih kecilnya itu mampu memberikan dorongan, sekaligus peringatan bagi umat Islam agar menghindari berbagai tindakan yang boleh membawa kepada melakukan dosa besar.

Cetakan terbaik edisi Arabnya ialah terbitan Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut berdasarkan tahqiq 'Abdul Latif Hasan 'Abdul Rahman. Ia mempunyai 2 jilid dan diterbitkan dalam 1 buku. Ketebalannya merangkumi 768 halaman.
 
 
Terjemahan kitab ini….

Dalam koleksi saya ada sebuah buku terjemahan dalam bahasa Melayu yang diterbitkan Perniagaan Jahabersa, Johor  dengan cetakan pertamanya pada tahun 2005. Buku terjemahan ini diberikan judul “Dosa-dosa Besar”. Buku yang diterjemahkan oleh Drs. Asmaji Aes Muhtar ini diterbitkan dengan ketebalan 432 halaman, tidak termasuk halaman isi kandungannya.

Satu kekurangan buku terjemahan ini yang ingin saya kongsi bersama pembaca ialah tidak dilampirkan terjemahan bahagian penutupnya, yang menerangkan keutamaan taubat dan syarat-syaratnya, serta lainnya sebagai yang telah saya sebutkan di atas. Saya sangat berharap pihak penerbit dapat mengambil perhatian untuk terbitan akan datang, kerana perbincangan mengenai taubat sangat penting dan sangat berkait-rapat mengenai keseluruhan isi kandungan buku ini.

Buku terjemahan ini adalah antara koleksi buku mengenai dosa besar yang saya miliki, selain buku Dosa-dosa Besar terjemahan al-Marhum Sayed Ahmad Semait  bagi kitab al-Kaba’ir (الكبائر) karya al-Hafiz al-Zahabi.

Download kitab edisi ‘Arabnya di pautan berikut;
Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment