Thursday, September 12, 2013

Jima' al-'Ilm

 
Kitab Jima’ al-‘Ilm (جماع العلم) merupakan sebuah kitab yang membincangkan mengenai bidang usul fiqh, yang disusun oleh Imam Muhamad bin Idris al-Syafi’i (150-204). Beliau menyusun kitab ini di Mesir, setelah penulisan kitab al-Risalah al-Jadidah (iaitu kitab Risalah versi baru – setelah diubahsuai dari kitabnya yang lama). 
 
Dalam penyusunan kitab ini, al-Imam al-Syafi’i menjadikan kitab al-Risalah sebagai rujukan, misalnya beliau menyanggah orang yang menolak untuk menggunakan hadis ahad sebagai hujah dengan berkata; “Apa yang kami sampaikan di sini dan dalam al-Kitab (maksudnya al-Risalah) sebelum ini terdapat dalil yang membantah mereka dan orang selain mereka”.
 
Kitab al-Risalah dan Kitab Jima’ al-‘Ilm memiliki kaitan antara satu sama lain yang sangat kuat dan itu tidak sekadar menjadikan kitab al-Risalah sebagai rujukannya, malahan kitab Jima’ al-Ilm menjelaskan apa-apa yang disampaikan secara umum oleh Imam al-Syafi’i dalam kitab al-Risalah. Ada juga perkara yang disampaikan secara umum dalam kitab Jima’ al-Ilm, sudah ada penjelasannya dalam kitab al-Risalah sebelumnya. Adalah sangat bermanfaat jika kedua-dua kitab ini dicetak bersamaan, lalu dibuat ulasan dan kajian secara komprenhensif.
 
Tema utama kitab Jima’ al-‘Ilm ada tiga, iaitu;
 
  1. Menggunakan hadis ahad sebagai hujah, Sunnah menjelaskan hukum al-Quran dan kedudukan Sunnah terhadapnya.
  2. Menjelaskan kedudukan ijmak yang dapat dijadikan hujah dalam syari’at Islam.
  3. Apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan dalam perbezaan fiqh.
Kitab ini mengandungi banyak penerapan masalah-masalah fiqh. Ia ditulis menggunakan metode dialog-dialog dengan mengandaikan aspek-aspek yang diperselisihkan dan mengyanggah dalil-dalil yang kemungkinan besar dapat terjadi dalam dialog usul fiqh. Kitab ini termasuk dalam karya tulis yang bernilai tinggi dalam bidang usul fiqh.
 
Kitab Jima’ al-‘Ilm yang telah diterbitkan…..
 
Berdasarkan beberapa cetakan terawal, kitab Jima’ al-‘Ilm ini telah diterbitkan bersama dengan kitab al-Umm. Berikut dilampir beberapa versi cetakan kitab ini;
  1. Kitab Jima’ al-‘Ilm yang selesai ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir pada tahun 1940M dan diterbitkan oleh Maktabah Ibn Taymiyyah. Kandungannya (teks kitab dan teks tahqiq sahaja) merangkumi 128 halaman tidak termasuk halaman isi kandungan.
  1. Kitab Jima’ al-‘Ilm yang dimuatkan dalam Mawsu’ah al-Imam al-Syafi’i,( موسوعة الإمام الشافعى ) cetakan Dar Qutaibah – kandungannya merangkumi dalam 70 halaman dan memuatkan 460 perenggan. Kitab ini ditahqiq Dr. Ahmad Badruddin Hassun.  
  1. Kitab Jima’ al-‘Ilm yang ditahqiq oleh Muhammad Ahmad Abdul Aziz Zaidan dan dicetakan oleh Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah di Beirut pada tahun 1405H/1985 dengan ketebalannya mencapai 100 halaman, termasuk halaman isi kandungannya.
 Kitab Jima’ al-‘Ilm yang ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Syakir  (dalam file pdf) boleh di didownload di pautan berikut;


Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment