Saturday, September 7, 2013

al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah

 
 
Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah ( الفقه على المذاهب الاربعة ) karya al-Syaikh ‘Abdul Rahman bin Muhammad ‘Awad al-Jaziri (1882/1299-1941/1360) adalah antara kitab fiqh perbandingan mazhab yang terkenal, yang menjadi rujukan para ulama dan umat Islam pada zaman kini. 
 
Kandungan kitab ini memuatkan semua permasalahan fiqh yang biasa dibincangkan oleh para ulama fiqh dalam kitab mereka dari Kitab Thaharah (bersuci) hingga Kitab Ta’zir. Setiap permasalahan hukum diterangkan mengikut pandangan empat mazhab fiqh yang muktamad di kalangan Ahlus Sunnah wal Jama’ah, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. 
 
Berdasarkan edisi Arabnya yang diterbitkan oleh Dar al-Fikr , Beirut –Lubnan pada tahun 1990/ 1411, kitab ini disusun dalam buah 5 juzuk. Setiap juzuk diterbitkan dalam jilid yang berasingan ( Jilid 1- 5  = 5 buah buku).

 
Metode penyusunan kitab ini….

Isi kandungan kitab ini dibahagikan kepada dua bahagian, yang dipisahkan oleh satu garisan;

A) Bahagian tajuk dan penerangan ringkas permasalahan yang dibincangkan.

B) Bahagian nota kaki.

Di bahagian A dipaparkan setiap tajuk permasalahan fiqh dan penerangan ringkas setiap tajuk ada diterangkan. Setiap permasalahan hukum fiqh yang disepakati oleh sebahagian mazhab akan diterangkan di bahagian ini. Manakala, jika tedapat perbezaan pendapat di kalangan mazhab mengenai sesuatu permasalahan hukum, ia akan diterangkan di bahagian B (nota kaki) berdasarkan pendapat mazhab-mazhab tersebut.

 
Isi Kandungan kitab ini….

Berikut disenaraikan tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam kitab ini;

1. Kitab al-Thaharah (Bersuci)

2. Kitab al-Shalah (Solat)

3. Kitab al-Shiyam (Puasa)

4. Kitab al-Zakah (Zakat)

5. Kitab al-Haj (Haji)

6. Kitab Larangan dan Pembolehan (mengenai makan, minum dan perhiasan)

7. Kitab al-Ba’i (Jual beli) dan yang berkaitan (muamalat)

8. Kitab al-Nikah (Perkahwinan)

9. Kitab al-Thalaq.

10. Kitab al-Hudud.

11. Kitab al-Qisas.

12. Kitab al-Bughat (Pemberontak).

13. Kitab al-Riddah (Murtad).

14. Kitab al-Ta’zir.

15. Kitab al-Kabair (Dosa-Dosa Besar)

 
Terjemahan kitab ini…

Buku terjemahan lengkap kitab ini dalam bahasa Melayu / Indonesia telah diterbitkan oleh beberapa syarikat penerbitan. Buku terjemahan di Malaysia, telah diterbitkan oleh Syarikat Perniagaan Jahabersa (cetakan 1/2011) dalam 2 jilid, yang merangkumi setebal  2177 halaman ( Jilid 1 =125o + Jilid 2= 927 ) tidak termasuk halaman isi kandungan.

Dari pengamatan saya, edisi terjemahan ini merupakan edisi yang telah diubahsuai dari terjemahan dari bahasa Indonesia, kerana saya dapati terdapat beberapa istilah terjemahan yang berasal dari bahasa tersebut. Lebih-lebih lagi, dari senarai nama penterjemahnya memang mereka berasal dari Indonesia. Wallahu a’lam.

Selain edisi di atas, pihak Jahabersa juga ada menerbitkan kitab ini dengan edisi yang lebih kecil mengikut kitab tertentu seperti Kitab Thaharah, Kitab Solat dan sebagainya.

Bagi mereka yang berminat mengetahui permasalahan fiqh berdasarkan beberapa pandangan mazhab, saya syor mereka memiliki buku terjemahan ini.
 
Semoga bermanfaat.

3 comments:

  1. boleh minta kitab terjemahannya ?

    ReplyDelete
  2. salam, please tell me where I can buy the original book?

    ReplyDelete
  3. Y ad link donloat PDF buat kitab terjemahanya gk Gan :D

    ReplyDelete