Thursday, September 12, 2013

al-Bayan fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i


Kitab al-Bayan fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi’i (البيان في فقه مذهب الشافعي) merupakan antara kitab fiqh yang menjadi rujukan para ulama mazhab al-Syafi’i. Kitab yang lebih dikenali dengan singkatannya ‘al-Bayan’ ini disusun oleh  al-Imam Abu Husain Yahya bin Abu al-Khair Salim al-‘Imrani al-Yamani (489-558H). Beliau adalah seorang tokoh ulama mazhab al-Syafi’i yang terkenal pada zamannya.
 
Kitab al-Bayan disusun oleh Imam Yahya al-‘Imrani sebagai huraian (syarah) bagi kitab al-Muhazzab (المهذب ), iaitu sebuah karya Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Fayruzabadi al-Syirazi (476H). Kitab al-Bayan merupakan antara kitab huraian bagi kitab al-Muhazzab yang paling terkenal dan menjadi rujukan para ulama selepasnya dalam menghasilkan karya-karya fiqh dalam mazhab Syafi’i. Bahkan Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf  al-Nawawi (676H) ketika menghasilkan kitab al-Majmu’ ( المجموع )–nya, iaitu kitab huraian kepada kitab al-Muhazzab juga telah menyebut nama kitab al-Bayan sebagai karya fiqh yang sangat bermutu dan besar faedah.
 
Kitab ini telah diterbitkan oleh Dar al-Minhaj dalam 14 jilid termasuk jilid fihris (isi kandungan) nya. Jilid fihris diasingkan. Jilid tersebut mengandungi fihris ayat Quran, Hadis, Athar, akhbar, A’lam, fawa’idul bayan, asy’ar, kalimah masyruhah, mawarid mualif, masodir tahqiq dan sebagainya yang berkaitan.

Kandungan kitab ini….
 
Secara umumnya kandungan kitab al-Bayan ini bermula dari bab taharah (bersuci) dalam jilid pertama hinggalah bab ikrar di dalam bab yang ke sebelas. Berikut kandungannya mengikut jilidnya;

Jilid 1 -Merupakan jilid yang membahaskan bab taharah (bersuci). Dibahagikan mengikut perbahasan bermula dengan perbahsan mengenai apa yang dibenarkan dan tidak dibenarkan daripada air hinggalah bab membuang atau menghilangkan najis.
 
Jilid 2 -Membahaskan bab solat secara menyeluruh. Perbahasan merangkumi masalah umum hinggalah jemaah, takbir, dan masalah solat-solat sunat. Terdapat banyak lagi pecahan masalah yang tidak dapat saya selitkan disini. Apa yang mampu saya katakan, jilid kedua mempuyai 711 muka surat termasuk fihris dan semua muka surat itu membincangkan masalah solat sahaja.

Jilid 3 -Mengandungi perbincangan yang melibatkan 4 pembahagian hukum iaitu bab jenazah, zakat, puasa dan ‘itikaf. Bab jenazah membahaskan apa yang perlu kita lakukan ketika berdepan dengan mayat, mandikan mayat, kafan, solat keatas mayat, membawa mayat dan pengebumian, dan bab takziah keatas mayat.

Perbincangan bab zakat pula bermula dari kewajipan zakat, dan diakhiri permasalahan sedekah tathawwu’. Bab puasa dimulakan dengan perbincangan kewajipan puasa dan diakhiri dengan puasa tathawwu’ dan malam lailatul qadr. Bab I’tikaf adalah bab yang terakhir yang mengandungi permasalah yang paling sedikit dalam jilid ini dengan dimulakan dengan perbincangan syarat I’tikaf hingga lah mengqada’kan I’tikaf bagi mayat.

Jilid 4 -Membincangkan masalah haji secara meyeluruh termasuk umrah.Bermula dari perbahasan memasuki makkah dengan bukan sebab untuk menunaikan haji, diikuti perbahasan apa yang halal dan yang haram ketika menunaikan haji/umrah, nazar, dan diakhiri dengan bab sembelihan.

Jilid 5 - Dikhususkan untuk membahas bab buyu’ (jualbeli). Jilid ini mengandungi berbagai permasalahan yang melibatkan jualbeli.

Jilid 6 -  adalah jilid yang boleh dikatakan sebahagian dari urusan jualbeli, cuma penyusun memisahkan atau membahagikan kepada dua bahagian iaitu yang terdapat di dalam jilid kelima dan jilid yang keenam ini adalah jilid yang membahaskan bab-bab seperti pelaburan, hutang, pewarisan, syarikat dan diakhiri dengan perbahasan dari segi bank. Terdapat banyak lagi pecahan perbahasan didalam jilid ini yang tidak dapat saya nyatakan. Jilid ini mempunyai 558 muka surat termasuk fihris dan semuanya membincangkan masalah dalam perniagaan.

Sekian maklumat ringkas mengenai kandungan kitab al-Bayan  ini. Untuk mengetahui kandungan jilid seterusnya pembaca bolehkan merujuk sendiri kitab ini. Kitab al-Bayan yang diterbitkan oleh Dar al-Minhaj –dari  Arab Saudi- berdasarkan semakan dan tahqiq (editing) Qasim Muhammad al-Nuri ini,  boleh didownload di pautan berikut;

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2690 
http://adel-ebooks.sheekh-3arb.info/...y/Feqh/588.rar
 
Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment