Wednesday, September 11, 2013

al-Tahzib fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i


Kitab al-Tahzib fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i (التهذيب فى فقه الإمام الشافعى) merupakan sebuah karya fiqh yang menjadi rujukan para ulama mazhab al-Syafi’i dalam menghasilkan karya mereka. Kitab al-Tahzib ini disusun Imam Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud al-Baghawi (516H).
 
Dalam penyusunan kitab ini, al-Baghawi  menyebutkan dalil-dalil al-Quran, al-Sunnah dan al-Atsar di setiap permulaan bab, di samping turut memaparkan pendapat ulama mazhab al-Syafi’i dan pendapat mazhab lain. Pembahasannya cenderung ke arah metod ilmu khilaf (ilmu perbezaan pendapat) atau fiqh muqaran (fiqh perbandingan), meskipun kitab ini pada dasarnyaq disusun untuk menjelaskan pendapat mazhab al-Syafi’i. 
 
Kitab ini telah ditahqiq oleh Adil Ahmad Abdul Mawjud dan Ali Muhammad Mu’awwad yang kemudiannya  diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah di Beirut. Cetakan pertamanya pada tahun 1418H/1997M dengan ketebalan lapan jilid.

Kitab ini boleh didownload di pautan berikut;
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=114469

Semoga bermanfaat.

2 comments: