Thursday, September 5, 2013

al-'Aziz Syarh al-Wajiz


Kitab al-Aziz Syarh al-Wajiz (العزيز شرح الوجيز) atau juga terkenal dengan judul Fath al-‘Aziz Syarh al-Wajiz (العزيز شرح الوجيز  فتح ) atau al-Syarh al-Kabir (الشرح الكبير) merupakan antara karya fiqh  terkenal yang menjadi rujukan utama dalam kalangan ulama mazhab al-Syafi’i. Kitab ini adalah antara karya fiqh  yang disusun oleh Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi’i  (623H).

Kitab al-‘Aziz  Syarh al-Wajiz ini disusun oleh al-Rafi’i sebagai huraian (syarah) kepada al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi’i karya Imam Abu Hamid al-Ghazali (505H), iaitu sebuah kitab ringkas dan padat yang menghimpunkan rumusan al-Ghazali terhadap pendapat-pendapat tokoh fuqaha al-Syafi’i sebelumnya dalam beberapa masalah fiqh.

Kitab al-‘Aziz, kemudiannya telah diringkaskan oleh Imam al-Nawawi (676H) dalam kitabnya Rawdhah al-Thalibin  dan Abdul Ghaffar al-Qazwaini (665H) dalam kitabnya al-Hawi al-Shaghir.

Metode Huraian al-Rafi’i…

Ketika membuat huraian terhadap kitab al-Wajiz, Imam al-Rafi’i melalui Kitab al-‘Aziz-nya  terlebih dahulu mengemukakan teks (nash) Imam al-Ghazali mengenai sesuatu masalah  fiqh, kemudian membuat penghuraiannya di bawah teks tersebut. Huraiannya dibuat secara terperinci dengan hujah dan dalil-dalil yang melatar belakangi teks yang menjadi pegangan mazhab al-Syafi’i yang telah dirumuskan Imam al-Ghazali tersebut.

Selain itu, al-Rafi’i juga turut mengemukakan beberapa perbezaan pendapat ulama terhadap sesuatu masalah fiqh yang dibincangkan sekiranya ada. al-Rafi’i kemudiannya membuat pentarjihan (pemilihan) pendapat yang kuat dan menjadi pegangan dalam ulama mazhab al-Syafi’i.

Berdasar kitab edisi Arab yang diterbitkan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut Lubnan pada tahun  1417H/1997, kitab ini dicetakkan sebanyak 13 jilid dan satu jilid tambahan yang memuatkan halaman isi kandungan tajuk, hadis-hadis dan sebagainya yang berkaitan dengan kitab ini. Edisi ini telah ditahqiq (edit) oleh Ali Muhammad Mu’awwadh dan Adil Ahmad ‘Abdul Maujud. Ia dilengkapi dengan semakan status hadis dan pentakhrijan periwayat hadis, serta beberapa huraian dan penjelasan bagi membantu dan memudahkan para pembaca dalam membuat semakkan dan rujukan lanjutan.

Terjemahan kitab ini…

Saya belum mendapat maklumat mengenai terjemahan lengkap kitab ini dalam bahasa Melayu, namun begitu saya ada memiliki buku terjemahan bab Solat  yang terdapat dalam Kitab al-Aziz ini. Buku edisi terjemahan ini diterbitkan oleh Pustaka ‘Azzam Indonesia dengan judul “Fikih Shalat Madzhab Syafi’i”. Ia dterbitkan dalam dua jilid. Walaupun hanya terbit sebahagian sahaja, namun bab solat ini bukanlah bab yang remeh, sebaliknya bab yang termasuk menjadi rujukan dan amalan kita seharian. Maka bagi yang benar-benar mahu mengkaji dan meneliti perbahasan fiqh solat dalam kalangan mazhab al-Syafi’i, ini adalah antara kitab besarnya selain kitab-kitab seumpama al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab, Fathul Bari, al-Minhaj, Raudhah al-Thalibin, dan yang lainnya.

Kitab edisi Arab yang diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah di atas boleh didownload di pautan berikut; http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1450

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment