Friday, August 10, 2012

Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin


Kitab Minhaj al-Thalibin Wa ‘Umdah al-Muftin ini dihasilkan oleh al-Imam Muhyiddin Abu zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (631-676H). Ia merupakan ringkasan kitab al-Muharrar karya al-Imam Abu al-Qasim Abdul Karim al-Rafi‘i (624H). Walaupun ia merupakan ringkasan kitab al-Muharrar, namun keistimewaan kitabnya dianggap melebihi kitab al-Muharrar kerana Imam al-Nawawi telah memilih dan menambah pendapat  yang muktamad pada pandangan beliau. Minhaj al-Thalibin merupakan kitab yang sering digunapakai untuk merujuk pendapat-pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi‘i selepas berlakunya proses pemurnian (al-tanqih) yang kali pertama dilakukan dalam sejarah perkembangan mazhab Syafi‘i.

Oleh kerana itu, kitab ini telah mendapat perhatian yang tinggi di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi‘i untuk diperkembangkan sama ada diberikan huraian (syarh), komentar (hasyiah), dilakukan ringkasan, disusun dalam bentuk nazam dan lain-lain lagi sehingga jumlah keseluruhannya yang dapat dikesan hingga kini mencecah 230 buah kesemuanya. Antara yang paling terkenal ialah dalam bentuk huraian (syarh) seperti Tuhfah al-Muhtaj Bi Syarh al-Minhaj oleh Ibn Hajar al-Haytami, Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj oleh Syams al-Din al-Ramli dan Mughni al-Muhtaj Ila Ma‘rifah Alfaz al-Minhaj oleh al-Khatib al-Syarbini.

Selain menjadi tumpuan ulama-ulama dalam mazhab Syafi‘i untuk dijadikan bahan kajian dan hafalan, kitab ini juga mendapat perhatian orientalis apabila ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis oleh L. W. C. Van Den Berg. Kemudian E. C. Howard telah mengalihbahasa pula ke dalam bahasa Inggeris berdasarkan terjemahan yang dilakukan oleh L. W. C. Van Den Berg ini. Prof. Madya Dr. Mat Saad Abd. Rahman pula telah menterjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Melayu hingga Kitab al-Jana'iz sahaja.

Insya Allah, artikel ini akan diperluaskan lagi pada masa akan datang…..

Kitab Minhaj al-Thalibin ini boleh didowload di pautan berikut:No comments:

Post a Comment