Tuesday, August 7, 2012

Fath al-Jawwad Syarh al-Irsyad


Kitab Fath al-Jawwad Syarh al-Irshad merupakan salah satu kitab-kitab fiqh karya al-Shaykh Ibn Hajar al-Haytami yang terkenal. Fath al-Jawwad adalah ringkasan Kitab al-Imdad Bi Syarh al-Irshad yang juga merupakan karya beliau. Kedua-dua kitab ini adalah huraian (syarh) kepada Matn al-Irshad karangan al-Imam Isma‘il bin Abi Bakr Ibn al-Muqri al-Yamani (837H). Fath al-Jawwad Syarh al-Irshad merupakan sebuah penulisan fiqh yang dikarang dengan susunan-susunan topik yang menarik dan mendapat sambutan yang baik terutamanya di Yaman.

Terdapat dua hasyiah bagi kitab ini, iaitu hasyiah yang dilakukan oleh Ibn Hajar al-Haytami sendiri dan Hasyiah al-‘Allamah al-‘Uqaybi al-Yamani. al-Imam ‘Abd Allah Ba Qushayr (1076H) telah mencuba melakukan ringkasan terhadap kitab ini tetapi beliau tidak dapat menyelesaikan usahanya itu. Fath al-Jawwad Syarh al-Irshad ini berada di tangga yang kedua selepas Tuhfah al-Muhtaj Bi Syarh al-Minhaj untuk dimuktamadkan pandangan-pandangan di dalamnya jika berlaku percanggahan pandangan beliau dalam karangan-karangan fiqhnya.

Namun kitab ini termasuk kitab yang jarang ditemui di pasaran maupun di tangan para pelajar fiqh syafii sendiri bahkan di pesantren-pesantren/pondok-pondok  juga sangat jarang ditemui kitab ini, padahal dalam Kitab Hasyiah I`anatuth Thalibin isi kitab Fathul Jawwad sangat sering dinukilkan oleh Sayydi Bakry Syatha. Alhamdulillah sekarang kitab ini telah diterbitkabn kembali oleh penerbit Dar Kutub Ilmiyah dalam tiga jilid.

Kitab ini boleh didownload di pautan berikut: http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7139
atau di pautan berikut:      jilid 1, jilid 2, jilid 3

No comments:

Post a Comment