Wednesday, August 8, 2012

al-Muhalla karya fiqh Imam Ibn Hazm al-Andalusi

Kitab al-Muhalla ( المحلى ) atau judul sebenarnya al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar  merupakan karya Imam Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullah (456H), yang juga dikenali sebagai imam dalam mazhab Zhahiri. al-Muhalla merupakan sebuah karya besar dalam bidang fiqh yang terbilang masyhur namun jarang sekali dikenali masyarakat hari ini. Ibnu Hazm menghimpunkan dan menghuraikan pelbagai permasalahan dalam bidang fiqh melalui kitabnya yang cukup unik ini. Ibnu Hazm memulakan perbahasannya dengan perbahasan Tauhid kemudian barulah dimulakan dengan memasuki perbahasan fiqh.
 
Imam Izzuddin bin 'Abdul Salam berkata, "Ibnu Hazm termasuk ulama mujtahid, aku tidak pernah melihat kitab yang membicarakan hal-ehwal fiqh Islam seperti kitab al-Muhalla karya Ibnu Hazm dan kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi." 
 
Imam al-Dzahabi rahimahullah berkata, "Apa yang dikatakan oleh Imam ‘Izzudin bin 'Abdusl Salam adalah benar, dan kitab ketiga setelah kedua kitab tersebut adalah Sunan al-Kubra karya al-Baihaqi rahimahullah, manakala yang ke-empat adalah al-Tamhid karya Imam Ibnu 'Abdil Barr rahimahullah. Sesiapa yang mampu mendapatkan kitab-kitab ini dan dia termasuk mufti yang bijaksana lagi faqih. Jika dia segera mempelajarinya, maka dia akan menjadi orang yang benar-benar faqih."
 
Terjemahan Kitab al-Muhalla;
 
Kitab al-Muhalla ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan telah diterbitkan oleh Pustaka Azzam, Indonesia. Kitab yang diterjemahkan ini berdasarkan Kitab al-Muhalla yang telah ditahqiq oleh Syeikh Ahmad Muhammad Syakir r.h.
 
Kitab al-Muhalla boleh didownload di pautan berikut:

No comments:

Post a Comment