Wednesday, August 8, 2012

TAFSIR AL-JALA LAYN IN


Tafsir Jalalain (تفسيرالجلالين) merupakan kitab tafsir karya Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli (791-864 H) dan Abu al- Fadhl Abdur Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad Jalaluddin al-Suyuthi (849-911 H). Ia disebut Jalalain yang bererti dua (ulama tafsir bernama) Jalal. 

Kitab ini terdiri daripada dua jilid (kitab asal berbahasa Arab). Jilid pertama yang memuatkan mukadimah dan tafsir surah al-Baqarah hingga akhir surah al-Isra’ merupakan karya al-Imam Jalaluddin al-Suyuthi.

Jilid kedua memuatkan tafsir surah al-Kahfi hingga akhir surah al-Nas, surah al-Fatihah yang diletakkan sesudah surah al-Nas, dan tatimmah (penutup). Kecuali bahagian penutup, jilid kedua merupakan karya Jalaluddin al-Mahalli. Bahagian penutup merupakan karya Jalaluddin al-Suyuthi.

Jika bukan kerana ada keterangan bahawa kitab tafsir itu disusun oleh dua mufassir, orang-orang pasti akan menyangka penyusun Tafsir Jalalain hanya satu orang saja. Bahkan, untuk menyamakan metodologi tafsirnya dengan Syeikh Jalaluddin al-Mahalli, Imam al-Suyuthi juga meletakkan surah al-Fatihah yang ditafsirnya di akhir kitab menurut susunan mashaf.

Meski Tafsir al-Jalalain dikira sebagai tafsir yang ringkas, namun kerana maklumat-maklumat penting dalam Tafsir Jalalain membuat kitab ini terus menjadi rujukan ulama sehingga kini. Keringkasannya juga mengundang minat ramai ulama sesudahnya untuk menyusun komentar (hasyiah) atas kitab tafsir tersebut. Sebut saja Majma’ al-Bahrain Wa Mathla’al-Badrain (مجمع البحرين ومطلع البدرين) karya Syaikh Muhammad bin Muhammad al-Karkhi (1007H), al-Futuhat al-Ilahiyyah atau Hasyiyah al-Jamal dan Hasyiyah al-Shawi karya Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Shawi al-Mishri al-Maliki al-Khalwati.

Tafsir Jalalain telah dikenal di Alam Melayu sejak abad ke-17, bahkan ada kemungkinan tafsir itu telah popular pada abad itu. Hal ini terbukti dari banyaknya manuskrip tafsir tersebut di Muzium Nasional Jakarta.

Kemasyhuran Tafsir al-Jalalain di Alam Melayu secara tidak langsung ditambahkan lagi dengan kemunculan kitab tafsir Murah Lubaid li Kasyf Ma’na al-Quran al-Majid (Kitab yang Tebal Isinya untuk Mengungkap Makna al-Quran al-Majid), yang merupakan karya Imam Muhammad Nawawi al-Bantani atau dikenal juga dengan Syeikh Nawawi al-Jawi (1813-1897).


Link berkaitan;
2. Tafsir al-Jalalayn in English - Al Tafsir.com and To download Tafsir Al-Jalalayn (PDF) Click here


Semoga bermanfaat

No comments:

Post a Comment