Saturday, August 11, 2012

Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj Thullab


Kitab Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab adalah karya Shaykh al-Islam Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (826-926H). Ia merupakan syarah (huraian) Shaykh Abu Yahya Zakariyya al-Anshari terhadap kitab Manhaj Thullab, iaitu hasil karyanya sendiri. Kitab Manhaj al-Thullab tersebut pula merupakan hasil ringkasannya tehadap kitab Minhaj al-Thullab karya al-Imam Muhyiddin al-Nawawi.

Kitab Fath al-Wahhab ini telah diberikan komentar (hasyiah) oleh beberapa orang ulama terkemudiannya, antaranya;

    i.      al-Shaykh Sulayman bin ‘Umar bin Muhammad al-Bujayrimi telah  melakukan komentar (hasyiah) ke atas kitab ini dengan judul komentarnya al-Tajrid Li Naf‘ al-‘Abid.

     ii.     al-Shaykh Sulayman b. ‘Umar bin. Mansur al-‘Ujayli al-Misri al-Syafi‘i (1204H) dengan komentarnya berjudul Futuhaat al-Wahhab bi Tawdhih Syarh Minhaj al-Thullab atau dikenali dengan Hasyiah al-Jamal ‘Ala Syarh al-Manhaj.

 Kitab  Fath al-Wahhab ini juga mempunyai kedudukan yang tinggi dalam mazhab Syafi‘i kerana pandangan-pandangan fiqh yang dikemukakan di dalamnya antara yang muktamad dalam mazhab Syafi‘i. Menurut kebanyakan ulama-ulama mazhab Syafi‘i yang muta'akhhirin (mereka yang hidup dalam lingkungan tahun 1004H hingga 1335H), pandangan-pandangan beliau ini dianggap rajih dalam mazhab dan muktamad untuk difatwakan jika sesuatu masalah itu tidak disentuh dalam karangan-karangan Shaykh Ibn Hajar al-Haytami dan Shaykh Syams al-Din al-Ramli.

Kitab ini boleh didownload di pautan berikut:  http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7137

No comments:

Post a Comment