Tuesday, May 1, 2018

'UYUN AL-MASA-IL (عيون المسائل)


Kitab ‘Uyun al-Masa-il (عيون المسائل) adalah sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam Abu Bakr Ahmad bin al-Hasan bin Sahl al-Farisi[1] (350H/961M). Beliau terkenal di kalangan para ulama dengan gelaran Shahib ‘Uyun al-Masa-il (عيون المسائل صاحب). Antara karya beliau yang lain ialah kitab al-Intiqad ‘ala al-Muzani.

Kitab ‘Uyun al-Masa-il telah menjadi rujukan para ulama mazhab Syafi’i, kandungan kitab ini telah dipetik dan dirakamkan dalam karya-karya fiqh mereka. Kitab ‘Uyun al-Masa-il, kemudiannya telah diberikan huraian (syarah)nya oleh al-Imam Abu Bakr Abdullah bin Ahmad bin Abdullah al-Marwazi al-Qaffal al-Shaghir (327-417H).

Sekadar ini sahaja, maklumat yang diperolehi mengenai kitab 'Uyun al-Masa-il karya Imam Abu Bakr al-Farisi ini. Saya belum mendapat maklumat mengenai kewujudan manuskrip atau versi cetakan bagi karya ini.

Riwayat hidup ringkas al-Imam Abu Bakr al-Farisi boleh dibaca di pautan

Semoga bermanfaat.[1] Selain kitab ‘Uyun al-Masa-il, karya Imam Abu Bakr al-Farisi ini, terdapat juga karya ulama dari mazhab lain yang mempunyai judul yang sama, antaranya;

a)      ‘Uyun al-Masa-il (عيون المسائل), karya  al-Imam Abu Muhammad Abdul Wahhab bin ‘Ali bin Nashr al-Tsa’labi al-Baghdadi al-Maliki (422H). Kitab ini merupakan ringkasan bagi karya guru beliau al-Qadhi Ibn al-Qushshar Abu al-Hasan ‘Ali bin ‘Umar al-Baghdadi (398H) yang berjudul  ‘Uyun al-Adillah fi Masa-il al-Khilaf Bayna Fuqaha al-Ummah (عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمة), iaitu sebuah kitab fiqh perbandingan (المقارن). Kitab ini boleh dimuat turun di pautan https://archive.org/download/FP109140/109140.pdf.

b)      ‘Uyun al-Masa-il fi Furu’ al-Hanafiyyah (عيون المسائل في فروع الحنفية), karya al-Imam Abu al-Laits Nashr bin Muhammad al-Samarqandi al-Hanafi (375H). kitab ini boleh dimuat turun di pautan

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...