Tuesday, May 22, 2018

TASHHIH TANBIH (تصحيح التنبيه)


Kitab Tashhih al-Tanbih (تصحيح التنبيه) atau judul lengkapnya al-‘Umdah fi Tashhih al-Tanbih  (العمدة في تصحيح التنبيه ), adalah sebuah karya fiqh al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (631-676H).

Kitab ini disusun berdasarkan kitab al-Tanbih ( التنبيه), iaitu sebuah rujukan fiqh utama dalam Mazhab al-Syafi’i, yang disusun al-Imam Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi al-al-Fairuzabadi (393-476H). 

Sebagaimana judulnya, kitab ini disusun oleh Imam al-Nawawi bagi mentashih (membetulkan) beberapa kekeliruan yang terdapat dalam kitab al-Tanbih. Di samping itu, Imam al-Nawawi berusaha mentarjih dan menerangkan pendapat yang rajih dan muktamad mengikut mazhab Syafi’i.

Kitab Tashhih Tanbih ini boleh dimuat turun di  COVER - JUZ 1 - JUZ 2 - JUZ 3.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...