Wednesday, May 16, 2018

SHAFWAH AL-MAZHAB MIN NIHAYAH AL-MATHLAB


Kitab Shafwah al-Mazhab min Nihayah al-Mathlab (صفوة المذهب من نهاية المطلب) adalah sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam Abu Sa’ad Syarafuddin Abdullah bin Muhammad bin Hibatullah bin al-Muthahhar bin  ‘Ashrun (493-585H), yang terkenal dengan julukan Ibn ‘Ashrun. 

Judul kitab ini dengan nama Shafwah al-Mazhab min Nihayah al-Mathlab ada disebutkan oleh Ibn Khalikan dan Haji Khalifah di dalam karya-karya mereka. Manakala Ibn Qadhi Syuhbah menyebutnya sebagai Shafwah fi Ikhtishar Nihayah al-Mathlab. Kitab ini merupakan ringkasan[1] bagi kitab Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Mazhab (نهاية المطلب في دراية المذهب)karya al-Imam Haramain al-Juwaini (478H).

Selain daripada judul di atas, Imam al-Subki pula menyebutkannya dengan nama Shafwah al-Mazhab ‘ala Nihayah al-Mathlab. Berdasarkan judul yang diberikan oleh al-Subki, kitab ini merupakan huraian (syarah) bagi kitab Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Mazhab (نهاية المطلب في دراية المذهب), bukannya ringkasan.

Namun begitu judul yang disebutkan oleh Ibn Khalikan, Haji Khalifah dan Ibn Qadhi Syuhbah lebih tepat berbanding dengan judul yang disebutkan oleh al-Subki, kerana kitab Nihayah al-Mathlab ditulis merangkumi 40 jilid. Sedangkan kitab Shafwah al-Mazhab ini hanya merangkumi 7 jilid sahaja. Berdasarkan realiti tersebut, terbukti bahawa kitab al-Shafwah al-Mazhab ini merupakan ringkasan bagi kitab Nihayah al-Mathlab dan bukannya kitab huraiannya.

Sekadar ini sahaja, maklumat yang diperolehi mengenai kitab Shafwah al-Mazhab min Nihayah al-Mathlab karya Imam Ibn ‘Ashrun ini. Saya belum mendapat maklumat cetakan bagi karya ini. Wallahu a’lam.

Semoga bermanfaat.


[1] Selain kitab Shafwah al-Mazhab min Nihayah al-Mathlab ini, terdapat karya lain yang disusun sebagai kitab ringkasan bagi kitab Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Mazhab, antaranya;
a)  Kitab al-Basith (البسيط), karya al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (505H).
b) Kitab al-Ghayah fi Ikhtishar al-Nihayah (الغاية في اختصار النهاية), karya al-Imam ‘Izzuddin bin Abdul Salam (660H).

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...