Friday, May 11, 2018

AL-KHULASHAH FI NAZHM AL-RAWDHAH (الخلاصة في نظم الروضة)


Kitab al-Khulashah fi Nazhm al-Rawdhah fi al-Fiqh (الخلاصة في نظم الروضة في الفقه) merupakan sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam al-Hafizh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakr al-Suyuthi (911H). Kitab ini disusun dalam bentuk nazam berdasarkan kitab Rawdhah al-Thalibin (روضة الطالبين), karya al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H). 

Imam Jalaluddin al-Suyuthi kemudiannya menghuraikan bait-bait nazam yang terkandung dalam kitab al-Khulashah ini, melalui karya beliau yang berjudul Raf’ al-Khashashah fi Syarh al-Khulashah (رفع الخصاصة فى شرح الخلاصة ).        

Sekadar ini sahaja, maklumat yang diperolehi mengenai kitab al-Khulashah fi Nazhm al-Rawdhah karya Imam Jalaluddin al-Suyuthi ini. Saya belum mendapat maklumat mengenai kewujudan manuskrip atau versi cetakan bagi karya ini. Namun begitu, beberapa petikan kandungan kitab ini ada disebutkan oleh Imam al-Suyuthi di dalam karya beliau yang berjudul al-Asybah wa al-Nazha-ir (الأشباه والنظائر).


Semoga bermanfaat.

         

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...