Friday, May 18, 2018

al-Bahr al-Muhith fi Syarh al-Wasith (البحر المحيط في شرح الوسيط)


Kitab al-Bahr al-Muhith fi Syarh al-Wasith (البحر المحيط في شرح الوسيط)[1] adalah sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam Najmuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abu al-Hazm Makiy bin Yasin al-Qurasyi al-Makhzumi al-Qamuli (727H).

Kitab al-Bahr al-Muhith ini disusun sebagai huraian (syarah) bagi kitab al-Wasith fi al-Mazhab (الوسيط في المذهب) karya Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (505H). Imam Abu al-‘Abbas al-Qamuli kemudiannya telah meringkaskan kitab al-Bahr al-Muhith ini melalui kitabnya yang berjudul Jawahir al-Bahr (جواهر البحر).

Kemudian al-Imam Sirajuddin ‘Umar bin Muhammad al-Yamani (887H) telah meringkaskan pula kitab Jawahir al-Bahr tersebut melalui kitabnya Jawahir al-Jawahir (جواهر الجواهر).

Semoga bermanfaat.


[1] Terdapat juga kitab lain yang berjudul al-Bahr al-Muhith yang disusun oleh para ulama, antaranya;
a)      al-Bahr al-Muhith, karya al-Imam Badruddin Muhammad Bahadur bin Abdullah al-Syafi’i al-Zarkasyi (745-794H). Kandungan kitab ini mengenai bidang Usul Fiqh.
b)   Tafsir al-Bahr al-Muhith (تفسير البحر المحيط), karya Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf al-Andalusi (745H). Muat turun kitab ini di pautan http://waqfeya.com/book.php?bid=1230.

1 comment:

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...