Tuesday, May 22, 2018

TUHFAH AL-HABIB BI SYARH NAZHM GHAYAH AL-TADRIB


Kitab Tuhfah al-Habib[1] bi Syarh Nazhm Ghayah al-Tadrib fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi’i (تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب في فقه مذهب الإمام الشافعيmerupakan sebuah karya al-Imam Syaikh Ahmad bin al-Hijazi bin Badir al-Fasyani (978H). 

Kitab Tuhfah al-Habib ini disusun sebagai huraian (syarah) bagi kitab Nihayah al-Tadrib fi Nadzm Ghayah al-Taqrib (في نظم غاية التقريب نهاية التدريب)iaitu sebuah kitab karya al-Imam Syarafuddin Yahya bin Nuruddin bin Musa bin Ramadhan bin ‘Umairah al-‘Imrithi (988H) yang disusun dalam bentuk nazam berdasarkan matan Ghayah al-Taqrib karya al-Qadhi Abu Syuja’ Syihabuddin Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Ashbahani (434-500H).

Kitab Tuhfah al-Habib bi Syarh Nazhm Ghayah al-Tadrib ini boleh dimuat turun di sini

Semoga bermanfaat.


[1] Terdapat juga karya lain yang berjudul Tuhfah al-Habib, iaitu kitab  Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khathib atau terkenal dengan judul Hasyiah al-Bujairimi ‘ala al-Khathib. Ia sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh  al-‘Allamah Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin ‘Umar al-Bujairimi al-Azhari (1131-1221H).

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...