Thursday, May 24, 2018

AL-TA'LIQAH AL-KABIRAH ( التعليقة الكبيرة)


Kitab al-Ta’liqah al-Kabirah (الكبيرة التعليقة) karya al-Qadhi  Husain, Abu ‘Ali al-Husain bin Muhammad bin Ahmad al-Marwarruzi (462H), adalah antara kitab-kitab huraian[1] (syarah) yang terkenal bagi kitab Mukhtashar al-Muzani.

Kitab Mukhtashar al-Muzani merupakan sebuah kitab fiqh utama dalam mazhab al-Syafi’i, yang disusun Imam Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya bin Isma’il al-Mishri al-Muzani (175-246H), yang terkenal dengan gelaran Imam al-Muzani. Beliau merupakan murid dan sahabat utama kepada Imam al-Syafi’i.

Kitab al-Ta’liqah ( التعليقة) karya al-Qadhi Husain ini telah menjadi rujukan para ulama terdahulu dan isi kandungannya telah dipetik dan dirakamkan dalam kitab-kitab fiqh mazhab al-Syafi’i.

Berdasarkan kitab al-Ta’liqah yang telah ditahkik Ali Muhammad ‘Iwad dan ‘Adil Ahmad ‘Abdul Mawjud dan diterbitkan Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, Makkah al-Mukarramah,  ia telah diterbitkan dalam dua jilid dengan 1136 halaman. Namun terbitan ini tidak merangkumi keseluruhan kandungan kitab al-Ta’liqah yang asal. Kandungannya hanya memaparkan mengenai bab Thaharah dan Solat sahaja. Kitab al-Ta’liqah versi ini boleh dimuat turun di pautan https://archive.org/download/WAQ26197/26197.pdf.

Semoga bermanfaat.
[1] Antara karya lain yang berjudul al-Ta’liqah yang disusun sebagai kitab huraian (syarah) kitab Mukhtashar al-Muzani ialah;
a) al-Ta’liqah al-Kabirah fi al-Fiqh ‘ala Mukhtashar al-Muzani, karya al-Qadhi Abu Hamid  al-Isfirayini, Ahmad bin Muhammad (344-406H)
b) al-Ta’liqah, karya Abu Hamid al-Maruzi (326H). Kitab ini kemudiannya telah diringkaskan oleh Abu Ishaq al-Syirazi dalam kitabnya al-Tanbih.
c) al-Ta’liqah al-Kubra fi Furu’ al-Syafi’iyyah (التعليقة الكبرى في فروع الشافعية), karya al-Qadhi    Abu   al-Thayyib, Thahir bin Abdullah al-Thabari (406H).

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...