Thursday, May 3, 2018

AL-SYAMIL AL-KABIR (الشامل الكبير)


Kitab al-Syamil al-Kabir ‘ala Mukhtashar al-Muzani  (الشامل الكبير علي مختصر المزني), adalah sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam Abu Nashir Abdul Sayyid bin Abdul Wahid al-Baghdadi (400-477H), yang terkenal dengan gelaran Ibn al-Shabbagh. Kitab al-Syamil al-Kabir ini disusun sebagai huraian (syarah) bagi kitab Mukhtashar al-Muzani, karya al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (264H). Kitab ini juga dikenali dengan judul al-Syamil fi al-Furu' (الشامل في الفروع).

Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi’i, jika disebutkan kitab al-Syamil (الشامل) secara itlaqnya, tanpa perkataan al-Kabir (الكبير), maka yang dimaksudkan adalah kitab ini.

Kitab al-Syamil ini menjadi rujukan penting para ulama mazhab Syafi’i, kerana isi kandungannya bukan sahaja memaparkan pandangan Imam al-Syafi’i dan pandangan para ulama’ mujtahid mazhab Syafi’i sahaja, bahkan memuatkan pandangan para imam mazhab yang lain. Kitab ini merupakan sebuah ensiklopedia fiqh yang sangat bernilai yang penuh dengan permasalahan fiqh.

Kitab al-Syamil telah diberikan huraian (syarah) oleh Imam Fakhr al-Islam Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin al-Husain bin ‘Umar al-Syasyi al-Qaffal al-Faraqy al-Syafi’i (429-507H), yang terkenal dengan gelaran al-Qaffal al-Mustazhhari - melalui kitabnya al-Syafi Syarh al-Syamil (الشافي شرح الشامل)[1]

Kitab al-Syamil ini masih dalam bentuk manuskrip yang tersimpan di beberapa perpustakaan di Timur  Tengah. Walau bagaimanapun, sebahagian kecil kitab ini telah dijadikan kajian ilmiah dan ditahkik oleh para pelajar di pusat-pusat pengajian tinggi.

Sebahagian kandungan kitab ini boleh dimuat turun di
1. http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind13243.pdf (kitab Jenazah hingga permulaan bab puasa sunat ). 
2.  http://b7oth.com/?p=7759 ( Awal kitab Nikah hingga akhir bab larangan meminang atas pinangan orang lain)

Semoga bermanfaat.


[1] Beliau juga mempunyai kitab yang lain yang mempunyai judul yang sama, iaitu kitab al-Syafi Syarh Mukhtashar al-Muzani (الشافي شرح مختصر المزني ).

No comments:

Post a Comment

al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah (المهمات في شرح الرافعي والروضة)

Kitab al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah ( المهمات في شرح الرافعي والروضة ) adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Sy...