Monday, April 30, 2018

AL-TAHRIR FI FURU' AL-FIQH AL-SYAFI'I


Kitab al-Tahrir fi Furu’ al-Fiqh al-Syafi’i (التحرير في فروع الفقه الشافعي) adalah sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Qadhi Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad al-Jurjani al-Syafi’i (482H).

Kitab al-Tahrir ini merupakan sebuah kitab yang sederhana ukurannya. Di mana penyusunnya menghasilkan kitab ini sebagai ringkasan fiqh Syafi’i bagi rujukan para penuntut ilmu.

Kitab ini dianggapkan sebagai sebuah karya tersendiri, yang tidak berkaitan dengan kitab-kitab fiqh sebelumnya. Di mana, ia bukannya disusun sebagai ringkasan, syarah atau takliq bagi kitab-kitab karya ulama yang lain.

Kandungan kitab ini dibahagikan kepada 16 buah kitab. Setiap kitab pula dipecahkan kepada beberapa bab. Manakala setiap bab pula dipecahkan kepada bebarapa fasal. Bagaimanapun, ada juga kitab yang tidak disebutkan babnya, seperti Kitab Ahli al-Baghy (pemberontak), kitab al-Riddah  dan kitab Had Qitha’ al-Thariq (perompak). Begitu juga ada bab tertentu yang tidak disebutkan fasal.

Perbincangan permasalahan fiqh dalam kitab ini juga disebutkan tanpa membawakan dalil dari al-Quran atau Hadis. Penyusun juga tidak menyebutkan rujukan beliau dalam penyusunan kitab al-Tahrir ini, sama ada nama kitab atau nama ulama fiqh yang menjadi rujukan beliau. Bagaimanapun, berdasarkan kandungan kitab ini, dapat diketahui bahawa rujukan utama al-Qadhi Abu al-‘Abbas al-Jurjani dalam menghasilkan kitab ini adalah karya-karya guru beliau al-Imam Abu Ishaq  Ibrahim al-Syairazi (393-476H), khusus kitab al-Muhazzab (المهذب) . Ini terbukti adanya kemiripan permasalahan yang dibincangkan dalam kitab al-Tahrir dan kitab al-Muhazzab.

Berdasarkan kitab al-Tahrir yang diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah - Beyrut pada tahun 2008, ia telah dicetak dalam dua jilid (936 halaman).

Kitab ini boleh dibaca secara online  di sini
Muat turun kitab al-Tahrir  ( bermula dari awal Kitab - «قتال أهل البغي» - ) di sini.

Semoga bemanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...