Saturday, April 7, 2018

TUHFAH AL-HABIB 'ALA SYARH AL-KHATHIB


Kitab Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khathib () atau Hasyiah al-Bujairimi ‘ala al-Khathib merupakan sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-‘Allamah Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin ‘Umar al-Bujairimi al-Azhari (1131-1221H).

Kitab ini disusun sebagai hasyiah (komentar) bagi kitab al-Iqna’ fi Hall Alfazh Abi Syuja’ (), iaitu sebuah karya al-Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib al-Syarbini (977H). Di mana kitab al-Iqna’ pula adalah sebuah kitab huraian (syarah) bagi sebuah matan fiqh yang terkenal, iaitu Matn al-Taqrib atau terkenal dengan nama Matn Abi Syuja'.

Imam al-Bujairimi menamakan kitab ini dengan Tuhfah al-Habib ala Syarah al-Khatib, namun kitab ini lebih masyhur dengan judul al-Bujairimi ‘ala al-Khathib (), iaitu sempena dengan nama beliau sendiri. Kitab ini termasuk salah satu kitab hasyiah terpenting dalam mazhab Syafi’i. Kitab ini telah diterbitkan dengan isi kandungan merangkumi 5 jilid.

Kitab ini boleh dimuat turun melalui pautan Cover,  Juz1 ,  Juz2 , Juz3 , Juz4 , Juz5. Senoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...