Sunday, April 22, 2018

AL-'UDDAH WA AL-SILAH FI AHKAM AL-NIKAH


Kitab al-‘Uddah wa al-Silah fi Ahkam al-Nikah (العدة والسلاح في أحكام النكاح) merupakan sebuah kitab fiqh ringkas yang menerangkan secara khusus mengenai hukum-hukum perkahwinan dalam Islam berdasarkan mazhab Syafi’i. Kitab ini disusun oleh al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Bafadhal al-Hadhrami al-Tarimi al-‘Adani (840-903H).

Kandungan kitab al-‘Uddah wa al-Silah dibahagikan kepada empat bahagian (fasal), iaitu; 
1) Perkara yang disunatkan bagi orang ingin berkahwin (ciri-ciri bakal suami), orang yang ingin dikahwini (ciri-ciri bakal isteri) dan ketika melangsungkan majlis perkahwinan. 
2) Mengenai rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya. 
3)  Mengenai talak dan ‘iddah. 
4) Mengenai syarat-syarat perwalian dalam akad nikah dan yang berkaitan dengannya.

Kitab al-‘Uddah wa al-Silah ini telah diberikan huraian oleh al-Imam Taqiyuddin Abdullah bin ‘Umar Makhramah  (907-972H)  dengan karyanya yang berjudul Misykāt al-Mishbāh fī Syarh al-ʻUddah wa al-Silāh fī Ahkām al-Nikāh (مشكاه المصباح في شرح العدة والسلاح في أحكام النكاح).

Kitab Misykat al-Mishbah kemudiannya telah dberikan hasyiah (komentar) oleh Syaikh Muhammad Salim bin Hafizh bin Abdullah bin Abu Bakr bin ‘Aydrus al-‘Alawi al-Husani (), melalui karyanya yang berjudul al-Naqul al-Shahhah ‘ala Misykat al-Mishbah.

Selain kitab Misykat al-Mishbah, terdapat sebuah lagi kitab huraian al-‘Uddah wa al-Silah, iaitu kitab al-Dalil al-Nashshah fi Hall Alfazh al-‘Uddah wa al-Silah, yang disusun oleh Syaikh Thaha AbdulHamid Muhammad Humadi.

Kitab al-‘Uddah wa al-Silah fi Ahkam al-Nikah boleh dimuat turun di sini atau  sini
Manuskrip kitab Misykat al-Mishbah pula boleh dimuat turun di pautan sini

Keempat-empat kitab yang disebutkan di atas boleh dimuat turun di pautan  https://archive.org/details/MATNALIDDAHWASILAH

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...