Wednesday, April 18, 2018

AL-IMDAD BI SYARH AL-IRSYAD


Kitab al-Imdad bi Syarh al-Irsyad (الإمداد بشرح الإرشاد) merupakan sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Makki al-Haytami (909-973H).

Kitab al-Imdad ini disusun sebagai huraian (syarah) bagi kitab al-Irsyad, yang judul lengkapnya Irsyad al-Ghawi ila Masalik al-Hawi (إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي), iaitu sebuah kitab mukhtashar (ringkasan) fiqh mazhab Syafi’i yang terkenal yang disusun oleh al-Imam Isma‘il bin Abu Bakr Ibn al-Muqri al-Yamani (837H). 

al-Imam Ibn Hajar al-Haytami kemudiannya, telah meringkaskan kitab al-Imdad ini dengan sebuah karya beliau yang lain, yang berjudul Fath al-Jawad bi Syarh al-Irshad (فتح الجواد على شرح الإرشاد).

Kitab al-Imdad telah diberikan komentar (hasyiah) oleh al-Imam Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Qasim al-Shibagh al-‘Abbadi al-Qahiri al-Mishri (995H) melalui karyanya yang berjudul Hasyiah 'ala al-Imdad (حاشية على الإمداد).

Sekadar maklumat yang diketahui, kitab al-Imdad ini belum pernah lagi cetak dan diterbitkan oleh mana-mana syarikat penerbitan. Ia masih tersimpan sebagai manuskrip. 

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...