Friday, April 6, 2018

AL-TAYSIR FI NAZHM AL-TAHRIR (التيسير في نظم التحرير)


Kitab al-Taysir fi Nazhm al-Tahrir fi al-Fiqh al-Syafi’i (التيسير في نظم التحرير في الفقه الشافعي) merupakan karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam Syarafuddin Yahya bin Nuruddin bin Musa Bin Ramadhan bin ‘Umairah al-‘Imrithi (988H).

Kitab yang dikenali dengan judul ringkasnya al-Taysir (التيسير) atau Manzhumah al-Tahrir ini disusun dalam bentuk nazam sebanyak 2700 bait berdasarkan kitab Tahrir Tanqih al-Lubab (تحربر تنقيه اللباب) atau dikenali dengan judul ringkas al-Tahrir (), iaitu sebuah karya Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri (823-926H).

Manakala kitab al-Tahrir pula merupakan ringkasan bagi kitab Tanqih al-Lubab (تنقيه اللباب), iaitu karya al-Imam Waliyuddin Abu Zur’ah Ahmad bin al-Hafizh Abdul Rahim al-‘Iraqi (762-826H ). Sedangkan kitab Tanqih al-Lubab sendiri merupakan ringkasan bagi kitab  al-Lubab fi al-Fiqh al-Syafi'i (اللباب في الفقه الشافعي) karya al-Imam al-Qadhi Abu al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dhabi al-Mahamili al-Syafi’i (368-415H ). 

Sekadar maklumat yang diperolehi, terdapat sebuah kitab huraian (syarah) bagi kitab al-Taysir yang disusun oleh Syaikh  Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syarqawi (1150-1227H) melalui karyanya yang berjudul  Fath al-Qadir al-Khabir bi Syarh Taysir al-Tahrir fi al-Fiqh al-Syafi’ (). Kitab Fath al-Qadir al-Khabir bi Syarh Taysir al-Tahrir ini boleh dimuat turun di pautan http://ia601703.us.archive.org/28/items/tcbvg/tcbvg.pdf.

Kitab al-Taysir boleh dimuat turun di sini  dan manuskripnya pula di sini. Semoga bermanfaat

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...