Sunday, April 22, 2018

'UMDAH AL-RABIH FI MA'RIFAH AL-THARIQ AL-WADHIH


Kitab  'Umdah al-Rabih fi Ma'rifah al-Tariq al-Wadhih Syarh Matn Hadiyyah al-Nashih wa Hizb al-Falah al-Najih (عُمْدَةُ الْرَابِحْ فِي مَعْرِفَة الطَّرِيق الوَاضِح شَرْحُ مَتن هَدِيَّةِ النَّاصِحْ) merupakan sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam Syamsuddin, al-Jamal Muhammad bin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah bin Ahmad Syihabuddin al-Ramli al-Munufi  (al-Syafi’i al-Shaghir) (919-1004 H).

al-Imam Syamsuddin al-Ramli menyusun kitab ‘Umdah al-Rabih ini sebagai huraian (syarah) bagi kitab Hadiyyah al-Nashih wa Hizb al-Falah al-Najih (هدية الناصح وحزب الفلاح الناجح), karya  Imam Shihab al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad al-Zahid (819H).

Di dalam kitab ‘Umdah al-Rabih ini, Imam Syamsuddin al-Ramli telah menghuraikan kandungan asal kitab Hadiyyah al-Nashih yang dibahagikan kepada empat bahagian, iaitu;
        a)     Bab-bab mengenai akidah.
        b)     Mengenai perkara wajib, rukun  dan syarat sah dan syarat wajib  dalam sesuatu ibadat.
        c)      Perkara-perkara sunat, adab dan makruh dalam sesuatu ibadat.
        d)     Beberapa adab dan hak-hak umum.

Dalam huraiannya Imam Syamsuddin al-Ramli hanya memaparkan pendapat-pendapat yang muktamad dan rajih dalam mazhab Syafi’i. Di samping itu, belaiu juga telah menambahkan beberapa permasalahan fiqh yang penting, namun tidak disebutkan dalam matan Hadiyyah al-Nashih.

Kitab ‘Umdah al-Rabih ini telah diberikan hasyiah (komentar) oleh al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Dawud bin Sulayman al-‘Inani al-Mishri (1097H), dengan karyanya yang berjudul Hasyiah ‘ala ‘Umdah al-Rabih fi Ma’rifah al-Thariq al-Wadhih, yang terkenal dengan sebutkan Hasyiah al-Inani.
                                  
Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...