Tuesday, February 21, 2017

Qathf al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah


Kitab Qathf al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah (قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة) merupakan sebuah kitab dalam bidang hadis karya al-Imam al-Hafiz Jalaluddin Abu al-Fadhl Abdul Rahman bin Abu Bakar Muhammad al-Khudri al-Suyuthi al-Syafi’i (849-911H). Kitab ini disusun oleh al-Sayuthi sebagai ringkasan (mukhtashar) bagi karya beliau yang lain yang berjudul al-Fawa-id al-Mutakatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah ( الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة‏ ), iaitu sebuah kitab yang disusun khusus menghimpunkan hadis-hadis mutawatir yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad saw[1].


Metode penyusunan kitab ini.;

al-Suyuthi mengumpulkan hadis-hadis dengan menyusunnya berdasarkan “ kitab-kitab ” tertentu beserta perawi-perawi dari kalangan sahabat tanpa menyebutkan sanad setiap hadis. Bagi setiap hadis, al-Suyuthi menyebutkan nama-nama ulama pengumpul hadis yang meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitab-kitab mereka.


Standard yang digunakan;

Al-Suyuthi mengumpulkan hadis-hadis yang memenuhi syarat-syarat kemutawatiran hadis. Dalam pemilihan hadis mutawatir al-Suyuthi telah menetapkan bilangan para perawi hadis tersebut mestilah melebihi sepuluh perawi  di setiap peringkat (tabaqat).


Kandungan kitab

Sebagaimana telah dsebutkan sebelum ini, kitab Qathf al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah ini merupakan kitab ringkasan (mukhtashar). Ia yang disusun berdasarkan tema-tema tertentu (yang disebutkan sebagai “ kitab-kitab ” ), sebagaimana karya asalnya, dan memuatkan 113 hadis-hadis mutawatir. Terdapat 10 kitab yang disebutkan dalam karya ini, iaitu Ilmu, Iman, Taharah, Solat,Zakat, Puasa, Haji, Adab, Manaqib dan Hari Akhirat (al-Ba’ts).

Kitab ini boleh dibaca dan dimuat turun dipautan
kitab versi fail PDF ini adalah berdasarkan  terbitan المكتب الإسلامي  pada tahun 1405 / 1985, yang ditahkik oleh خليل محي الدين الميس. Ketebalan kitab ini 312 halaman termasuk muqaddimah pentahkik dan halaman isi kandungannya.

Semoga bermanfaat.
[1] Selain karya al-Sayuthi ini, terdapat juga ulama lain yang menyusun kitab mengenai hadis mutawatir, antaranya;

a)  Kitab al-Laali’ al-Mutanatsirah fi al-Ahadits al-Mutawatirah (اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة), karya Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Thulun al-Hanafi (953H).

b)  Kitab Luqath al-Laali’ al-Mutanatsirah fi al-Ahadits al-Mutawatirah (لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة), karya Abu al-Faidh Muhammad Murtadha al-Zabidi al-Mishri ().

c)  Kitab al-Hirz al-Maknun min Lafzh al-Ma’shum al-Makmun (الحرز المكنون من  لفظ المعصوم المأمون), karya al-‘Allamah Shiddiq bin Hasan bin Ali al-Qunuji al-Husaini (1248-1357H). Mengandungi 40 buah hadis mutawatir yang dipilih dari kitab karya al-Zabidi di atas. Riwayat hidup beliau boleh dibaca di pautan http://www.feqhweb.com/vb/t1719.html.

d)   Kitab Nazham al-Mutanatsir min al-Hadits al-Mutawatir (نظم المتناثر من الحديث المتواتر), karya al-Syaikh Muhammad bin Ja’far al-Kattani (1274-1345H / 1857-1927). Kitab ini boleh dimuat turun di pautan http://ia600208.us.archive.org/16/items/waq17623/17623.pdf.

e)    Kitab al-Hadits al-Mutawatirah (الأحاديث المتواترة), karya Muhammad bin al-Nasib.

f)   Kitab Ittihaf Zawi al-Fadhail al-Musytahirah bima Waqa’a min al-Ziyadah fi Nazham al-Mutanatsirah ala al-Azhar al-Mutanatsirah (إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة في نظم المتناثر على الأزهار المتناثرة), karya ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin al-shiddiq al-Ghumari.
.

1 comment:

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...