Monday, October 8, 2012

Kitab al-Ahkam karya Ibn al-Kharath al-Isybili

Artikel ini memaparkan secara ringkas karya-karya al-Imam al-Muhaddits Ibn al-Kharath Abu Muhammad Abdul Haq bin Abdul Rahman al-Isybili (510-581H) yang menghimpunkan hadis-hadis hukum. Terdapat tiga buah kitab karyanya, iaitu;

1.   Kitab al-Ahkâm al-Kubra. Dalam kitab ini, beliau menyusun dan menghimpunkan hadits-hadits ahkâm berserta dengan sanadnnya. Kitab al-Ahkâm al-Kubra ini tidak lepas dari kritikan ulama hadis, di antara ulama yang membuat kritikan terhadap kitab ini al-Hafizh al-Nâqid Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin al-Qaththan (628H) dalam kitabnya yang berjudul Bayan al-Wahm wa a-Ihâm al-Waqi’in fi Kitab al-Ahkâm.

2.    al-Ahkâm al-Wustha. Disebutkan dalam khutbahnya bahawa diamnya beliau terhadap sebuah hadits menunjukkan shahih-nya hadis tersebut. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab al-Ahkâm al-Kubra dengan menghapus sanad-nya. Kitab ini telah dicetak dalam 4 jilid dengan tahqiq Shubhi al-Sâmira`i dan Syeikh Hamdi Abdul Majid al-Salafi dan diterbitkan oleh Maktabah al-Rusyd tahun 1416 H.

Manuskrip dua kitab ini telah dijelaskan kewujudan dan tempat penyimpanannya oleh Shubhi al-Sâmira`i dan Syeikh Hamdi Abdul Majid al-Salafi dalam Muqaddimah tahqiq beliau berdua atas kitab Ahkâm Al-Wustha ( lihat jilid pertama hlm 57 dari kitab Al-Ahkâm Al-Wustha). Kemudian Abu Abdul Rahman bin ‘Uqail al--Zhâhiri mengeluarkan dua jilid dari kitab al-Ahkâm al-Kubra dan al-Shughra dan beliau namakan al-Syurûh wa al-Ta’liqât ‘Ala Kutub al-Ahkâm dan dicetak dalam dua jilid
 
3.   al-Ahkâm al-Shughra. Beliau sebutkan dalam khutbahnya: bahwasanya pilihan beliau terhadap hadits yang shahih sanad-nya dalam kitab ini adalah hal yang biasa di kalangan Kritikus hadits, terdiri dari 1 jilid, kitab ini di syarah lagi oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Marzuq, wafat tahun 781 H. Kitab al-Ahkâm al-Shughra ini dicetak dalam dua jilid dengan tahqiq Ummu Muhammad Bintu Ahmad al-Hulais dengan bimbingan syeikh Kholid bin Ali bin Muhammad Al-‘Anbari dan diterbitkan Maktabah Ibnu Taimiyah Kaherah dan maktabah al-Ilmi di Jeddah tahun 1413 H.

Dalam kitab ini imam Abdul Haq al-Isybili meringkas sanad dan mencukupkan dalam takhrij haditsnya pada satu sumber rujukan saja agar mudah dihafal. Juga kitab ini memiliki keistimewaan dalam penyampaian hadits-hadits dan tidak hanya mencukupkan pada hadits halal dan haram saja, bahkan beliau tambah dengan banyak bab-bab sunnah lainnya. Pengarang di sini memberikan perhatian dalam kata-kata yang sulit (Gharib Al-Hadits) dan penjelasan maknanya secara ringkas.

No comments:

Post a Comment