Monday, October 1, 2012

Fawa-id al-Madaniyyah


Salah sebuah kitab yang sangat penting dibaca oleh penuntut dan pencinta  ilmu khususnya mengenai fiqh Mazhab Syafii adalah kitab ' Fawa-id Madaniyyah ' atau judul penuhnya Fawaid al-Madaniyyah Fi man Yufta Biqaulihi Min A-immah al-Syafi’iyyah karya  Imam al-'Allamah Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi (1194H).
 
Ringkasan Kitab Fawaid al-Madaniyyah
(al-'Awa'id al-Diniyyah)
Kitab ini menerangkan perihal khilafiyah para ulama al-Syafi'iyyah muta`akhirin seperti Imam Ibnu Hajar al-Haytami (974H) dan Imam Syamsuddin Muhammad bin Abil ‘Abbas Ahmad   Ramli (1004H),  Syaikhul Islam Zakariya al-Anshari (926H), Imam Khatib Syarbini (977H) dan beberapa ulama mutaakhirin lainnya. Kitab ini juga menghuraikan beberapa masalah yang ditarjih berdasarkan pendapat qadim yang lengkap berserta dalil-dalilnya dan huraiannya yang panjang.

Nama kitab ini kita dapat temui dalam beberapa kitab para ulama Syafi'iyyah yang kebelakangan (mutaakhirin) seperti kitab Hasyiah I`anah al-Thalibin, Kitab Fawa-id Makkiyyah, Hasyiah Syarwani `ala Tuhfatul Muhtaj, Bughyatul Mustarsyidin, dan Sullam Muta`allim.

Namun pada saat ini, kitab ini sangat sangat susah ditemui, bahkan ada sebahagian penulis yang mengatakan bahwa kitab ini belum pernah dicetak.

Kenyataannya, kitab ini telah dicetak oleh beberapa penerbit dan dijual online di nourssabah.com dan juga di neelwafurat.com

Dan bagi yang berminat dengan file manuskrip kitab ini silahkan download disini.

Kitab Fawaid Madaniyah diringkas oleh seorang ulama negeri Malibar, India iaitu Syeikh Syihabuddin Abu Sa`adat Ahmad Koja bin Ali al-Syaliyati al-Malibaryi al-Syafi’i al-Asy`ari al-Qadiri (1884M-1954M) dengan nama al-`Awaid al-Diniyyah fi Talkhish al-Fawaid al-Diniyyah fi Bayan Man Yufta bi Qaulihi min Mutaakhkhiri Saadah Syafi`yyah.

Bagi yang berminat mendownload kitab ini silakan download disini

Walaupun file ini bukan berasal dari scan atas kitab yang telah dicetak namun hanya file doc yang di format menjadi PDF. Tetapi bentuknya sudah siap cetak lengkap dengan tahqiqnya oleh Abdul Nashir Ahmad asy-Syafii al-Malibary tahun 2009 terdiri dari 336 halaman. Sedangkan kitab yang telah dicetak dijual secara online di neelwafurat.com

Sumber:

No comments:

Post a Comment