Monday, October 1, 2012

Nail al-Maram Syarh Bulugh al-Maram


Pendahuluan

Studi kitab hadis merupakan salah satu medan kajian yang menarik dan cukup signifikan. Hal itu untuk mengetahui karakteristik atau keunikan yang dimilki kitab tersebut dibanding dengan kitab hadis yang lain. Sebab, sudah dimaklumi bahwa kitab-kitab hadis cukup banyak dan beragam baik dari segi metode, corak maupun sistematikanya, yang disebabkan oleh kecenderungan penyusun masing-masing kitab serta kondisi sosio-budaya sekelilingnya.

Apalagi kalau kitab tersebut merupakan kitab syarah yang menghuraikan tafsiran terhadap hadis-hadis Nabi. Hal itu tak kalah pentingnya, untuk membedah pemikiran sang pensyarah terhadap hadis-hadis Nabi dengan berbagai sisi yang mungkin ikut mempengaruhinya baik internal maupun eksternal. Kerana salah satu hal yang sering dijumpai dalam masyarakat adalah pemikiran seorang ulama begitu mudah dianut dan pada akhirnya menjadi paradigma tersendiri, tanpa diperhatikan terlebih dahulu hal-hal yang mendasari munculnya pemikiran itu.

Oleh kerana itu, makalah ini akan mengetengahkan huraian tentang Kitab Nailul Maram, salah satu kitab syarah terhadap Bulugh al-Maram karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Huraian tersebut menyangkut beberapa aspek, iaitu biografi Muhammad bin Yasin, penyusun kitab Nail al-Maram ini, metode penyusunan, serta isi atau beberapa contoh syarahnya terhadap hadis-hadis Nabi.


Biografi ringkas Penyusun


Penulis tidak menemui sumber rujukan  yang menjelaskan biografi Muhammad bin Yasin ini selain pada kitab Nail al-Maram itu sendiri. Oleh kerana itulah, informasi yang komprehensif tentang latarbelakang ulama ini tidak dapat penulis sajikan. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yasin bin Abdillah, dilahirkan pada tahun 1343 H/1925 M. Ia belajar ilmu-ilmu dasar pada beberapa syekh di Senjar di antaranya: Syeikh Yunus al-Bikry, Sayyid Nasir, Ahmad Abdul Hamid al-Hamdani dan lain sebagainya. Selanjutnya ia berkelana menuntutilmu ke Moushul dan berguru kepada Syeikh ‘Abdullah al-Nikmat, Syeikh Umar al-Nikmat, Syeikh Basyir al-Shiqal, Sheikh Abdul Ghani al-Jabbar dan Sheikh Mala Usman al-Jaburi.

Nuhammad bin Yasin menimba ilmu pendidikan tingginya di Kota Baghdad di Fakulti Syariah di bawah bimbingan Syeikh al-Haj Hamdy al-A`zamy, Qasim al-Qaisy, Abdul Qadir al-Khatib, Najmuddin al-Wa`idz dan lain sebagainya. Pada tahun 1386 H bertepatan dengan tahun 1966 M. beliau memperoleh ijazah daripada Sheikh Basyir al-Shiqal.


Metode dan Sistematika Penyusunan

Kitab Nail al-Maram ini terdiri dari dua jilid, setiap jilidnya terdiri atas dua juz perbahasan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad bin Yasin sendiri, kitab ini bukanlah satu-satunya syarah terhadap Bulugh al-Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani, sebelumnya telah muncul kitab Subul al-Salam karya Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan`ani (lebih dikenali dengan al-Shan`ani 1183 H) dan selanjutnya kitab Fath al-‘Allam karya Syekh Abu al-Thayyib Shadiq bin Hasan bin Ali al-Husaini.

Meski pun demikian, kitab ini memiliki aspek perbezaan dengan kedua kitab syarah tersebut. Nail al-Maram ini disusun dengan mengikuti sistematik kitab Bulugh al-Maram yang disyarahkannya. Namun penyajian penjelasannya terhadap hadis-hadis yang dimuatnya agak ringkas. Keringkasannya tersebut dapat dilihat pada tidak adanya pembahasan gramatikal (tata bahasa) terhadap mufradat hadis, tidak adanya penjelasan biografi rawi hadis yang disyarahkannya, demikian pula pendapat ulama yang dikemukakannya pun terbatas pada ulama-ulama masyhur saja, seperti para Imam Mazhab, Imam al-Nawawi dan sebagainya. Hal ini sangat berbeza dengan kitab Subul al-Salam misalnya, yang kadang kala menimbulkan kejenuhan untuk membacanya kerana pembahasan gramatikalnya yang terlalu panjang.

Sebagai contoh yang boleh dibaca adalah hadis tentang larangan memakan daging Himar jinak. Ketika memberi komentarnya terhadap
hadis ini, Muhammad bin Yasin seolah-olah membawa para pembaca kepada satu pendapat sahaja, iaitu keharamannya secara mutlak.

Padahal, Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka dalam tafsir dan hadis, memiliki pendapat yang lain. Menurut Ibnu ‘Abbas, daging himar jinak tidak haram. Ini tidak bererti bahwa Ibnu Abbas tidak mengakui larangan hadis tersebut. Beliau tetap mengakui hadis tersebut bersumber dari Nabi saw, tetapi tidak mengakui kemutlakan hukum hadis tersebut, dalam erti kata tidak berlaku secara umum dan berkekalan atau tidak mengikat. Ibnu ‘Abbas memandang hadis tersebut sebagai ketetapan Nabi dalam posisi beliau sebagai pemimpin dan ketua negara yang berkaitan dengan manifestasi kemaslahatan umat, atau untuk menghindari suatu kerosakan ekosistem pada waktu itu. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah menjaga himar dari kepupusan jika masyarakat sesuka hati menyembelih dan memakannya, sedangkan ia sangat diperlukan sebagai kenderaan.

Hujah dan dalil yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas berdasarkan ayat 145 dari surah al-An'am. 
Di samping ayat tersebut, Ibnu Abbas juga berdalil dan berhujah dengan sebuah hadis, ia menceritakan bahwa pada suatu hari salah seorang sahabat,Ghalib bin Abjar, mengadu kepada Nabi. Ia mengatakan wahai Rasulullah, kami sangat susah tahun ini, dan tidak ada yang boleh dimakan oleh keluarga kami kecuali Himar Jinak. Sementara anda telah mengharamkannya. Nabi menjawab, berikanlah kepada keluargamu untuk makanan mereka. Saya mengharamkannya hanya karena binatang tersebut adalah kendaraan di kampung (جوالة القرية).

Dari sudut metodologinya dapat digambarkan bahawa Muhammad bin Yasin mensyarah hadis-hadis Bulugh al-Maram dengan kaedah berikut:

1. Mengemukakan hadis-hadis yang akan dibahas secara lengkap disertai mukharrij dan hukum Ibnu Hajar terhadap hadis tersebut. Pemaparan hadis pada bahagian tersendiri ini memudahkan pembaca untuk mengenali hadis tanpa "terganggu" dengan komentar pensyarah. Teknik ini berbeza dengan Subul al-Salam misalnya, yang langsung mengomentari dan membahagi dengan beberapa kelompok kalimat hadis.

2. Mengemukakan pendapat dan penjelasan para ulama sekitar makna hadis tersebut. Penjelasan kandungan hadis pada bahagian ini merupakan bahagian tersendiri yang dikelompokkan oleh Muhammad bin Yasin pada bahagian al-Syarh. Di samping itu, ketika menjelaskan makna hadis, Muhammad bin Yasin berpijak pada matan hadis secara keseluruhan, bukan pada potongan kalimat-kalimat hadis yang diberikan "tanda kurung" sebagaimana dengan Subul al-Salam.

3. Mengkritik pendapat para ulama. Dalam hal ini apabila pendapat ulama tersebut berdasarkan hadis, maka Muhammad bin Yasin mengkritiknya dari segi otentisitas hadis yang dirujuk. Sehingga dengan cara ini, ia tidak segan-segan menolak suatu pendapat karena kedhaifan hadis yang dipeganginya.

4. Mengkomfirmasi penjelasannya dengan ayat-ayat al-Qur`an.

5. Kalau hadis tersebut ada bertentangan, maka Muhammad bin Yasin akan mentarjih salah satu pendapat yang terkuat. Pemilihan tersebut dilakukan pada pendapat yang secara tekstual- disandarkan dengan dalil-dalil yang lebih kuat, baik berupa nash al-Qur`an, hadis-hadis sahih, maupun yang telah disepakati oleh majoriti ulama. Pemilihan salah satu pendapat ini biasanya diungkapkan dengan
أقول (saya berpendapat), atau أصحابنا قال  . Sekadar contoh, berikut akan dikemukakan teknik syarah Muhammad bin Yasin pada beberapa masalah.

1. Bersentuhan dengan Perempuan, membatalkan wuduk atau tidak?

Hadis:     
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ
Sebelum mengemukakan pendapatnya, Muhammad bin Yasin mengutip penjelasan Imam al-Nawawi tentang perdebatan di kalangan ulama seputar pesan hukum yang diusung oleh hadis di atas. Di antara mereka ada yang berpendapat b
ahwa bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wuduk. Dalilnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Waraq dari Ibrahim al-Taimi dari Aisyah bahwasanya Nabi saw. Setelah berwudhu, mencium istrinya dan tidak berwudhu kembali. Ditambah lagi dengan hadis yang lain, bahwa Aisyah bercerita, suatu malam Nabi melaksanakan shalat lail, ketika sujud beliau menyentuh kaki Ummul Mukminin tersebut.

Muhammad bin Yasin menjawab pendapat di atas dengan ayat al-Qur`an: أولامستم
النساء    . mengenai hadis Abi Waraq di atas, Muhammad bin Yasin berpendapat bahwa hadis tersebut di-dhaif-kan oleh Ibnu Main dan kritikus yang lain. Di samping itu, Ibrahim al-Taimi, rawi yang menerima hadis tersebut dari Aisyah, tidak mendengarnya secara langsung dari beliau, sebagaimana yang diungkapkan oleh para hafidz semisal Abu Daud. Dari sini dapat dipahami bahwa hadis tersebut-menurut Muhammad bin Yasin- dhaif dan mursal.

Sementara hadis Aisyah yang kakinya disentuh oleh Nabi pada saat shalat lail, Muhammad bin Yasin menduga ada pelapis (
حائل) yang mengantarai sebagaimana biasanya dengan orang tidur. Dengan demikian, Muhammad bin Yasin tetap berpandangan bahwa bersentuhan kulit dengan perempuan akan membatalkan wudhu.

2. Kedudukan Wali dalam Pernikahan


Hadis: وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم

Dalam menjelaskan hadis di atas, Muhammad bin Yasin mengut
ip penjelasan Imam al-Nawawi tentang kontroversi ulama menyangkut kedudukan wali dalam sebuah pernikahan. Imam Malik dan Imam Syafii berpendapat disyaratkan dan tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali, sementara Abu Hanifah berpendapat lain. Menurutnya, Wali tidak disyaratkan dalam pernikahan baik janda maupun gadis, bahkan seorang gadis -lanjut Imam Abu Hanifah- berhak menikahkan dirinya tanpa persetujuan walinya.

Muhammad bin Yasin berpendapat bahwa seorang perempuan berhak menikahkan dirinya sendiri apabila sekufu`, dan kalau tidak, maka wali berhak membatalkan pernikahannya. Dalam hal ini, Imam Abu Daud berpendapat bahwa wali disyaratkan pada pernikahan seorang gadis, sedangkan pada janda tidak disyaratkan. Dalilnya, adalah hadis pada sahih Muslim dengan jelas membedakan antara gadis dan janda. Seorang janda berhak dengan dirinya sendiri, sementara gadis harus dimintai izinnya atau persetujuannya. Muhammad bin Yasin menanggapi pendapat tersebut bahawa yang dimaksud dengan berhak dengan dirinya sendiri adalah tidak boleh dipaksa dan berhak menentukan pasangannya (bukan berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa wali). Dalam hal ini Muhammad bin Yasin sependapat dengan Imam Malik dan Imam Syafii yang secara tekstual berpegang pada keumuman hadis masyhur   بولي إلا
لانكاح


Kritikan

Setelah mencermati beberapa huraian Muhammad bin Yasin dalam karyanya ini, ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan, di antaranya:

  1. Metode praktis yang ditempuh oleh Muhammad bin Yasin dalam mensyarahi hadis-hadis hukum Bulugh al-Maram tersebut yang membatasinya pada pendapat masyhur semata terkesan justeru "mereduksi" makna hadis.  Namun demikian, hemat penulis, perlu diteliti lebih lanjut latarbelakang penyusunan kitab ini. Sebab tidak dipungkiri bahwa pemilihan suatu metode sangat terkait dengan keadaan komuniti pembaca, sasaran penyusunan dari kitab ini. Salah satu contohnya, kitab Tafsir Jalalain yang oleh sebahagian kalangan hanya dianggap sebagai kitab terjemahan, bukan kitab tafsir. Namun menurut salah seorang dekan tafsir pasca UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bentuk dan metode tafsir tersebut tak terlepas dari keadaan komuniti yang disasarkan tafsir itu. Mereka adalah santri yang tahap pendidikannya setingkat Tsanawiyah, sehingga sangat bijak apabila Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Sayuti menempuh metode sesederhana itu. Sangat tidak tepat menilai sebuah karya seseorang tanpa menelusuri pertimbangan-pertimbangan dan latarbelakang sosial yang mungkin mempengaruhi lahirnya karya tersebut.

  1. Hal lain yang perlu dicermati dari kitab ini adalah Muhammad bin Yasin sama sekali tidak mempertimbangkan aspek latar belakang hadis, baik yang sifatnya mikro (sabab wurud) maupun makro (sosio-antrpologis). Padahal itu penting, apalagi hadis-hadis yang dikajinya adalah hadis-hadis hukum, yang muncul dari proses interaksi antara Nabi sang pembawa risalah dengan realiti masyarakat saat itu. Mempertimbangkan aspek latar belakang sesuatu hadis tersebut memungkinkan munculnya makna-makna baru yang lebih akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Namun perlu dimaklumi bahwa aspek latar belakang hadis-hadis Nabi memang belum menarik bagi hampir seluruh ulama hadis masa lalu. Mereka masih bergelut seputar pada kajian-kajian sanad dan kebahasaan tanpa mempertimbangkan berbagai latarbelakang munculnya hadis-hadis tersebut. Dengan meminjam istilah ilmu tafsir, mungkin dapat dikemukakan bahwa pada umumnya mereka menganut kaedah: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , padahal dalam hadis sejatinya kaedah: العبرة بخصوص السبب لابعموم اللفظ mendapatkan prosentase lebih besar.

Penutup


Demikian huraian tentang kitab Nail al-Maram ini sebagai pengantar diskusi kelas dengan harapan peserta diskusi dapat memberikan saran-saran konstruktif dan informasi untuk penegembangan kajian ini selanjutnya.


Artikel di atas diedit dan disusun kembali berdasarkan artikel yang bertajuk MANHAJ SYARAH MUHAMMAD BIN YASIN TERHADAP KITAB BULUGH AL-MARAM
(Studi atas Kitab Nail al-Maram) yang dinukil dari pautan berikut:
 

No comments:

Post a Comment