Thursday, May 30, 2013

AL-ZUBAD (الزبد)


Matn al-Zubad (متن الزبد), juga dikenali dengan kitab Manzhumah Shafwah al-Zubad atau Alfiyyah al-Zubad fi al-Fiqh al-Syafi’i merupakan salah sebuah karya fiqh dalam mazhab al-Syafi’i dalam bentuk puisi (nazam) yang mengandungi lebih daripada 1,000 bait yang sangat terkenal di seluruh dunia Islam. Sejak dari dahulu sehingga kini penghafalan Matn al-Zubad diberi penekanan oleh institusi-institusi tradisional Islam seperti di pondok-pondok atau pesantren-pesantren.
Matan Zubad adalah hasil karya Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin al-Husain bin Hasan bin ‘Ali bin bin Ruslan al-Ramli al-Maqdisi al-Syafi’i (753H -844H). Ulama yang dikenali dengan Ibn Ruslan dilahirkan di Ramlah, Palestin dan wafat di Baitulmaqdis, Palestin.  Dikatakan kitab Matn al-Zubad susunan Ibn Ruslan ini sebenarnya berasal dari sebuah karya HibatuLlah bin Abd al-Rahim al-Barazi (645-738H), iaitu sebuah kitab yang disusun kembali dari Matn Abu Syuja’ dengan beberapa penambahan oleh pengarangnya. Wallahu a’lam.

Kandungan Matn al-Zubad;

Secara umumnya Matn al-Zubad boleh dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu;

1.       Pendahuluan (Tamhid)

2.      Bidang Aqidah( al-Muqaddimah fi ‘Ilm al-Ushul)

3.      Bidang Fiqh: menerangkan mengenai masalah-masalah fiqh menurut mazhab al-Syafi’i, bermula dengan Kitab al-Thaharah hingga kitab al-Qadha’, iaitu meliputi semua masalah fiqh yang biasa disentuh oleh para fuqaha. Perbincangan mengenai bidang fiqh merupakan kandungan utama kitab ini.
4.      Penutup (al-Khatimah fi ‘Ilm al-Tashawwuf); diterangkan secara  ringkas mengenai bidang tasawwuf.
Matn al-Zubad ini telah mendapat perhatian yang tinggi di kalangan ulama fiqh mazhab al-Syafi’i. Mereka telah menyusun beberapa buah kitab fiqh yang menjadi rujukan dalam mazhab al-Syafi’i  sebagai syarah (huraian) Matn al-Zubad. Di antara syarah kitab al-Zubab ialah; 
1.       Ghayah al-Bayan Fi Syarh Zubad ibn Ruslan; karya al-‘Allamah Syamsuddin Muhammad bin Abu al-Abbas Ahmad al-Ramli.
2.      Mawahib al-Shamad Fi Hall Alfaz al-Zubab; karya Syaikh Ahmad bin Hijazi al-Fasyani.
3.      Ifaadah al-Saadah al-Umad bi Taqrir Ma’ani Nazam al-Zubad ; karya al-‘Allamah al-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin ‘Abd al-Baari al-Ahdal.
4.      Faidh al-Manan Syarh Zubad Ibn Ruslan; karya al-‘Allamah al-Sayyid Yusuf bin Muhammad al-Bathah al-Ahdal.
5.      Fath al-Mannan Tarjamah li Shafwah al-Zubad; karya al-Syaikh Daud bin Syaikh Wan ‘Abdullah al-Fathani.
Untuk mengetahui lebih lanjut kandungan Matn al-Zubad, sesiapa yang berminat boleh mendownload Matn al-Zubad di Link Download atau  di pautan berikut;
Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment