Tuesday, May 14, 2013

AL-ARBA'IN AL-NAWAWIYYAHKitab al-Arba’in al-Nawawiyyah (), ia lebih dikenali dengan nama Hadis Arba'in Nawawi ataupun Hadis Empat Puluh. Ia merupakan karya Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676/1277) atau lebih terkenal dengan Imam al-Nawawi. Kitab al-Arbain adalah sebuah kitab kecil yang paling padat dengan hikmah dan ilmu. Ia memuatkan 42 buah hadis yang merupakan hadis berbentuk penjelasan dasar-dasar Syari'at Islam. Terlalu banyak pujian dan sanjungan dari para ulama sejak dahulu hingga kini terhadap karya ini. Kitab tersebut cukup dikenali dan tersebar ke serata dunia dan diterjemahkan ke pelbagai bahasa.


Asal Kitab al-Arba’in al-Nawawiyyah

Diriwayatkan bahawa Syaikh al-Islam Taqiyuddin Abu Amr Utsman bin Musa al-Syarzuki, atau lebih dikenali dengan nama Ibn al-Sholah yang wafat pada tahun 643H, telah menghimpunkan hadis-hadis yang bersifat komprehensif ke dalam bukunya yang berjudul al-Ahaadits al-Kuliyyah (), yang dikatakan merangkumi dasar-dasar agama Islam. Kitab tersebut memuatkan sebanyak dua puluh enam hadis. Kemudiannya, Imam al-Nawawi (676H), menyalin semua dua puluh enam hadis-hadis tersebut, serta menambahkan hadis-hadisnya sehingga menjadi berjumlah empat puluh dua hadis ke dalam bukunya “al-Arba’in al-Nawawiyah ” yang sangat terkenal, banyak menjadi hafalan, dan Allah menjadikannya begitu bermanfaat berkat keikhlasan penyusun dan kebaikan maksudnya.


Kitab-kitab Huraian (Syarah) Kitab al-Arba’in al-Nawawiyyah


Para ulama yang muncul selepas al-Nawawi sangat mengambil perhatian terhadap kitab al-Arbain ini dengan menghasil berbagai karya bagi menghuraikan (syarah) 42 hadis yang terkandung dalamnya supaya manfaatnya tersebar di kalangan masyarakat. Antara kitab-kitab syarah bagi Kitab al-Arba’in al-Nawawiyyah dalam bahasa Arab yang telah diterbitkan;


1.      Syarh Ibn Daqiq al-‘Iyd, karya Taqiyuddin Abu al-Fath Muhammad bi ‘Ali bin Wahab al-Mishri al-Qusyairi (702H). Beliau terkenal dengan nama Ibn Daqiq al-‘Iyd.

2.      al-Ta’yin fi Syarh al-Arba’in, karya al-‘Allamah Najmuddin Sulaiman bin ‘Abdul Qawiy bin ‘Abdul Karim al-Thufi al-Hanbali (716H).

3.      Syarh al-‘Allamah al-Syaikh Sa’duddin bin ‘Umar al-Taftazani (791H).

4.      Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam fi Syarh Khamsin Haditsan min Jawami’ al-Kalim, karya al-Hafizh Ibn Rajab Zainuddin Abu al-Farj  ‘Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Rahman al-Hanbali (795H). Dalam kitab ini beliau menghuraikan 50 hadis, iaitu 42 hadis dari Kitab al-Arbai’in al-Nawawiyyah dan ditambah lagi dengan 8 hadis yang lain.

5.      al-Fath al-Mubin Syarh al-Arba’in, karya Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar al-Haytami (974H).

6.      al-Majalis al-Sunniyyah fi al-Kalam ‘ala al-Arba’in al-Nawawiyyah, karya al-Syaikh Ahmad bin Hijaz al-Fasyni (978H).

7.      al-Jawahir al-Bahiyyah fi Syarh al-Arba’in al-Nawawiyyah, karya al-Syaikh Abu al-Fadhl Muhammad Waliyuddin bin ‘Ali Salim al-Syasyriy (989H).

8.      al-Futuhat al-Wahabiyyah bi Syarh al-Arba’in Haditsan al-Nawawiyyah, karya Syaikh Ibrahim bin Mar’i  bin  ‘Athiyyah al-Syarhiti (1106H).

9.      al-Mubin al-Mu’in li Fahm al-Arba’in, karya Mulla ‘Ali bin Sulthan bin Muhammad al-Qari al-Harawi al-Makki al-Hanafi (1114H).

10.  Syarh al-Arba’in karya  al-‘Allamah al-Syaikh Muhammad Hayat al-Sindi (1163H).

11.  ‘Arus al-Afrah, karya Syaikh Abdullah bin Muhammad al-Nairwai al-Syafi’i (1275H).

12.  al-Jawahir al-Lukluiyyah fi Syarh al-Arba’in al-Nawawiyyah, karya Syaikh Muhammad bin Abdullah al-Jardani al-Dimyathi al-Syafi’I (1331H).

13.  Syarh al-Arba’in Haditsan al-Nawawiyyah, karya Abdul Majid al-Syarnubi al-Azhari al-Maliki (1348H).

14.  al-Syuruh al-Arba’ah ‘ala al-Arba’in al-Nawawiyyah, karya para ulama Fes Maghribi, iaitu Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Tawadi bin Sodah, Syaikh Abdul Qadir bin Ahmad bi Saqrun, Syaikh Muhammad bin Ahmad Banis dan al-Thayyib bin Abdul Majid Ibn Kirat.

15.  al-Nuzhah al-Bahiyyah fi Syarh Ahadits al-Arba’in al-Nawawiyyah, karya Syaikh Qasim al-Qaisi . Karya beliau ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1372H.

16.  al-Syarh al-Mujiz al-Mufid, karya al-Syaikh Abdullah bin Shalih al-Muhsin.

17.  al-Tuhfah al-rabbaniyyah fi Syarh al-Arba’in Haditsan al-Nawawiyyah, karya Ismail bin Muhammad al-Anshari (1317H).

18.  al-Minhah al-Khairiyah fi  Arba’in Hadith min Ahadits  Khair al-Bariyyah, karya Syeikh al-‘Allamah Muhammad Mahfuz bin Abdullah  bin Abdul Mannan al-Turmasi (1285-1329H)

19.  Syarh al-Alfazh al-Gharibah fi al-Arba’in al-Nawawiyyah, karya Muhyiddin Mistu.

20.  al-Wafi fi Syarh al-Arba’in al-Nawawiyyah, karya Muhyiddin Mistu dan Dr. Mustafa al-Bugha.

21.  al-Mukhtar fi Syarh al-Arba’in al-Nawawiyyah, karya Abdul Khaliq Mas’ud.

22.  al-Bayan fi Syarh al-Arba’in al-Nawawiyyah, karya Khalid al-Baythar.

23.  al-Mukhtar min Syarh al-Arba’in al-Nawawiyyah, karya Muhammad Adib al-Hamud.

24.  Qawa’id wa Fawa-id min al-Arba’in al-Nawawiyyah, karya Syaikh Nazhim bin Muhammad Sulthan.

25.  Syarh al-Arba’in al-Nawawiyyah fi al-Ahadits al-Shahihah al-Nabawiyyah, karya Mahmud bin Abdul Qadir al-Arnauth.

26.  Syarh al-Arba’in al-Nawawiyyah fi Tsawb Jadid, karya Abdul Wahhab bin Rasyid Abu Shafiyyah.

27.  Syarh al-Arba’in al-Nawawiyyah, karya Dr. Mahmud Bikar Zakariyya.

28.  Iydhah al-Ma’ani al-Khafiyyah fi al-Arba’in al-Nawawiyyah, karya Muhammad Tatay.

29.  Min Misykat al-Nubuwwah Syarh al-Arba’in al-Nawawiyyah, karya Syaikh Muhammad Shalih Furfur (1407H).

30.  Syarh al-Arba’in Haditsan al-Nawawiyyah wa Mulhaqatih, karya Abdul ‘Aziz ‘Izzuddin al-Sairawan.


Kitab Huraian (syarah) al-Arba’in dalam bahasa Melayu;

Antara huraian Hadith 40 dalam bahasa Melayu yang sekadar dapat saya catatkan dalam artikel ini. Sebenarnya banyak lagi karya penulis tempatan yang menghuraikan karya al-Nawawi ini;

1.      Hadith 40 (Terjemahan dan Syarahnya), karya al-Fadhil Ust. Mustafa Abdul Rahman (1968M).

2.      Kuliah Subuh pada membicarakan hadis 40 , karya Syed Ahmad Semait

       Semoga bermanfaat.

1 comment:

 1. Kitab Huraian (syarah) al-Arba’in dalam bahasa Melayu yang lain yang telah saya beli adalah:-

  (Dalam saiz berbentuk buku mini);

  JUDUL BUKU:-
  HADIS 40 IMAM NAWAWI - Bergambar dan Grafik Warna Penuh
  Huraian dan intisari padat dan ringkas

  OLEH: Dr. Haji Zahazan Mohamed dan Haji Muhammad Zakaria
  PENERBIT: Telaga Biru Sdn. Bhd.
  CETAKAN PERTAMA: Januari 2011

  ReplyDelete