Sunday, March 24, 2013

Fiqh al-Sunnah


Kitab Fiqh al-Sunnah merupakan sebuah kitab yang terkenal menjadi rujukan masalah fiqh di kalangan ulama dan umat Islam pada masa mutakhir ini. Kitab ini adalah hasil karya seorang ulama terkenal dari Mesir, iaitu al-Syaikh Sayyid Sabiq. Beliau dilahirkan pada tahun 1335/1915 di Mesir dan wafat pada tahun 1420/2000.

Menurut Imam Hasan al-Banna dalam pengantar cetakan pertamanya, salah satu kelebihan kitab Fiqih Sunnah ialah paparannya yang mudah dan praktis, disertai dengan kupasan panjang lebar sehingga sangat sesuai dengan keperluan umat saat ini. Karena itulah, tidak menghairankan jika kitab ini menjadi salah satu rujukan utama dalam masalah fiqih di dunia Islam.

Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia. Terjemahan kitab ini dalam bahasa Melayu/Indonesia telah diterbitkan oleh beberapa syarikat penerbitan dan mendapat sambutan ramai. Para ulama tempatan telah menjadikan kitab ini sebagai teks majlis pengajian ilmu mereka.

Maklumat lanjut mengenai kitab Fiqh al-Sunnah ini saya paparkan artikel berikut yang  diambil dari pautan http://abdurobbihi.blogspot.com/2013/01/antara-kitab-fiqih-sunnah-dan-shahih.html  dengan sedikit perubahan ejaan dan bahasa.

Pada awalnya, beliau  mulai dengan menulis makalah ringkas tentang fiqh khusus mengenai  bab Thaharah di majalah mingguan al-Ikhwan al-Muslimun. Dalam tulisannya itu, beliau sering mengutip kitab-kitab hadits ahkam, seperti Subulu al-Salam karya al-Shan’ani (w. 1182 H) yang mensyarah kitab Bulugh al-Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), Nailu al-Authar karya al-Syaukani syarah Muntaqa al-Akhbar karya Majduddin Ibnu Taymiyyah al-Jadd (w. 652 H). Sampai akhirnya kegiatan menulis fiqh  itu beliau teruskan menjadi sebuah buku.

Jilid pertama Fiqh al-Sunnah diterbitkan pada tahun 1365 H di Mesir atau sekitar tahun 1949 M, dan pada muqaddimahnya diberi sambutan oleh pemimpin al-Ikhwan al-Muslimun, Syeikh Hasan al-Banna (w. 1949 H).

Jilid kedua Fiqh al-Sunnah ini mengupas mengenai masalah zakat, puasa, jenazah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, haji, hingga masalah pernikahan.

Kemudian dilanjutkan dengan jilid ketiga, yang berisikan berbagai maslah fiqh yang berkaitan dengan pernikahan (wali dan kedudukannya, hak dan kewajiban suami-istri, nafkah, akad nikah, walimah, dan sebagainya), serta berbagai hal yang berkaitan dengan hudud/hukuman.

Terakhir ia menulis jilid keempat, yang merupakan jilid terakhir dari kitab Fiqh al-Sunnah. Jilid terakhir ini mengupas mengenai jihad, perang, jizyah, ghanimah, kafarat sumpah, hukum jual-beli, riba, pinjaman, gadai, mudharabah, dan hutang.

Bilangan jilidnya berubah mengikut cetakan sesebuah syarikat penerbitan.

Beberapa karangan beliau yang lain: Mashadir al-Quwwah fi al-Islam, ar-Riba wa al-Badil, al-Aqaid al-Islamiyyah, Islamuna.

ISI KITAB
Dalam pembukaan kitab Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq memulai kitabnya dengan menjelaskan keuniversal ajaran Islam.Kemudian beliau juga menjelaskan sejarah tasyri’ hukum islam secara ringkas. Kemudian baru beliau memulai kitabnya dari bab Thaharah.

Sebagaimana namanya; Fiqh al-Sunnah, Sayyid Sabiq sering mengemukakan hukum fiqhnya terlebih dahulu, baru kemudian beliau kuatkan dengan dalilnya baik dari al-Qur’an maupun dari al-Sunnah. Seperti dalam bab Thaharah, Sayyid Sabiq sebutkan macam-macam air, setelah itu beliau sebutkan dalil naqlinya.

Sayyid Sabiq lebih cenderung menjauhi perdebatan mazhab yang panjang, dan menyebutkan ikhtilaf di antara para Ulama’ pada hal-hal yang memang perlu disebutkan saja. Tujuan beliau adalah mempermudah bagi para pembaca untuk memahami kitabnya. Kitab beliau ini juga tidak terikat kepada satu mazhab tertentu.

[Download kitab Fiqih Sunnah: Klik]


KITAB TA’LIQ TERHADAP FIQIH SUNNAH
Kitab Fiqh al-Sunnah ini juga tak lepas dari kritik dari ulama’ lain, karena memang masing-masing ulama berijtihad yang sangat mungkin hasil Ijtihad itu berbeza satu sama lain. Kitab yang mengkritik kitab Fiqh al-Sunnah adalah kitab “Tamamu al-Minnah fi al-Ta’liq ‘ala Fiqhi al-Sunnah” karya Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1999 M).

Inti dari kritik dalam kitab Tamamu al-Minnah ini, boleh disimpulkan menjadi dua tema besar:

Pertama, berkenaan dengan hadits yang dipakai berasal dari buku para ulama terdahulu. Sayyid Sabiq tidak men-tahqiq atau memilahnya lebih jauh, karena berprinsip pada kaidah “Setiap ilmu yang diambil dari ahlinya bisa diterima”. Sebagai contoh Syaikh al-Albani berbeza pendapat dengan Syaikh Sayyid Sabiq dalam hadits tentang kewajiban zakat perdagangan. Menurut Syaikh al-Albani hadits tersebut dhaif.

Kedua, perbezaan sumber fiqh antara keduanya. Syaikh Al-Albani cenderung mengikuti makna tersurat (zhahir al-nash) dari teks hukum, sedangkan Syaikh Sayyid Sabiq lebih dekat pada maqashid nash (tujuan makna nash -red). Syaikh al -Albani tidak segan berbeza pendapat dengan jumhur ulama terdahulu, seperti dalam pengharaman emas bagi wanita, sedangkan Syaikh Sayyid Sabiq biasanya menghormati pendapat jumhur ulama.Mengkritik hasil karya ulama lain bukanlah hal baru dalam dunia Islam.

Kitab Tamam al-Minnah ini boleh dimuat turun di pautan berikut:

Semoga bermanfaat.

5 comments:

  1. Terima kasih infonya yang sangat bermanfaat. Sekadar info, mempelajari fiqih sekarang lebih praktis lewat software ensikloopedi fiqih. Info lebih lengkap klik http://ensiklopedifiqih.com

    ReplyDelete
  2. Link kitab Tamam al minnah tidak bisa diakse, apa bisa diberikan link yang baru. Jazakallah khoir

    ReplyDelete
  3. salam. terima kasih kerana mengunjungi blog ini. berikut link baru, insya Allah setakat pengetahuan saya masih boleh digunakan. http://www.feqhup.com/uploads/13611915082.pdf

    ReplyDelete