Friday, March 18, 2016

al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyassar


Kitab al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyassar (الفقه الشافعي الميسر) merupakan sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i semasa yang disusun oleh seorang ulama dan tokoh fiqh terkenal masa kini, iaitu al-'Allamah Prof. Dr Wahbah al-Zuhaili (1932-2015)

Kitab ini memuatkan perbincangan hukum hakam Islam dalam berbagai aspek kehidupan berdasarkan hasil ijtihad Imam al-Syafi’i dan para tokoh ulama mazhab Syafi’i terdahulu.

Menurut Dr Wahbah al-Zuhaili, kandungan karya beliau ini disusun berdasarkan berbagai pendapat mazhab Syafi’i yang dianggap muktamad sebagaimanan yang terdapat dalam dua kitab karya Imam al-Nawawi r.h (676H), iaitu kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab dan Minhaj al-Thalibin, tanpa merujuk kepada karya Imam al-Nawawi yang lain atau kitab-kitab fiqh mazhab Syafi’i yang lain.

Secara umumnya, kandungan kitab ini disusun dalam lima bab, yang didahului dengan sebuah pendahuluannya yang memuatkan biografi Imam Syafi’i dan keistimewaan Mazhab Syafi’i. Berikut adalah ringkasan kandungan kitab al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyassar;

Bab 1: Thaharah dan Ibadat
Bab 2: Muamalat
Bab 3: Kekeluargaan Islam
Bab 4: Jinayah, Hudud dan Jihad
Bab 5: Kaedah Pembuktian dan Keputusan Hukum

Berdasarkan cetakan pertama tahun 2008 oleh Dar al-Fikr, Syria kitab ini diterbitkan dalam dua jilid (juzuk). Untuk membaca kitab ini dalam bentuk fail PDF, sila klik pautan CoverJilid 1Jilid 2.

Terjemahan  kitab ini..

Sekadar perkongsian maklumat, terjemahan kitab ini dalam bahasa Indonesia ada diterbitkan oleh Almahira, Jakarta dengan cetakan pertamanya pada tahun 2010. Buku terjemahan dengan judul Fiqih Imam Syafi’i ini diterbitkan dalam 3 jilid.

Semoga bermanfaat.

2 comments:

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...