Friday, February 12, 2016

Abad 5 Hijrah (400-499H)


01.  Abu al-Hasan al-Qasim bin Muhammad bin ‘Ali al-Syasyi , Ibn al-Qaffal al-Kabir (400H)
a)     al-Taqrib Syarh Mukhtashar al-Muzani

02.  Abu al-Qasim Yusuf bin Ahmad bin Yusuf bin Kajj al-Dinawari (405H)
a)     al-Tajrid

03.  Abu Ali Husain bin Syu’aib bin Muhammad al-Sinji (406H)
a)     Syarh Mukhtashar al-Muzani
b)     Syarh al-Talkhish li Ibn al-Qash
c)      Syarh al-Furu’ li Ibn al-Haddad

04.  al-Qadhi Abu Hamid al-Isfirayini, Ahmad bin Muhammad (344-406H)
a)     al-Ta’liqah al-Kabirah  fi al-Fiqh ‘ala Mukhtashar al-Muzani[1]

05.  al-Mahamili, Abu al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Mahamili, al-Dhabbi al-Baghdadi (368-415H)
c)      al-Majmu’
d)     al-Muqna’
e)     al-Tajrid
f)   Ru-us al-Masa-il

06.  Abu Bakr Abdullah bin Ahmad bin Abdullah al-Marwazi al-Qaffal al-Shaghir (327-417H)
a)     Syarh al-Talkhish li Ibn al-Qash
b)     Fatawa al-Qaffal
c)      Syarh al-Furu’ li Ibn al-Haddad
d)     Syarh Kitab ‘Uyun al-Masail li  Abi Bakr al-Farisi[2]

07.  Abu ‘Ali Al-Hasan bin Abdullah bin Yahya al-Bandaniji (425H)
a)     al-Ta’liqah (al-Jami’)
b)     al-Dzakhirah

08. al-Ustaz Abu Mansur Abdul Qahhir bin Thahir bin Muhammad al-Baghdadi (429H)
a)     Syarh Miftah Ibn al-Qash

09.  Abu al-Fadhl Abdullah bin ‘Abdan bin Muhammad al-Hamdani (433H)
a)     Syara-ith al-Ahkam

10.  Rukn al-Islam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdullah al-Juwaini (438H)[3]  
a)     al-Tabshirah fi al-Waswasah
b)     Mukhtashar al-Mukhtashar  (al-Mu’tashar)[4] 
c)      Mukhtashar fi Mawqif al-Imam wa al-Makmum
d)     al-Jam’  wa al-Farq
e) al-Ta'liqah al-Mutawassithah
f)  al-Silsilah
g)  al-Furu' (al-Furuq)

11.   Abu Hatim Mahmud bin al-Hasan bin Muhammad al-Anshari al-Thabari al-Qazwaini (440H)
a)     Tajrid al-Tajrid[5]
b)     al-Hiyal al-Dafi’ah

12.  Abu al-Qasim al-Kurkhi Manshur bin ‘Umar bin ‘Ali al-Baghdadi (447H)
a)     al-Ghunyah fi al-Mazhab
            
13.  Abu ‘Ali al-al-Zujajiy, al-Qadhi al-Hasan bin Muhammad bin al-‘Abbas al-Zujaji al-Thabari (447H)
a)     Ziyadah al-Miftah  (al-Tahzib)

14.  Abu al-Farj Muhammad bin Abdul wahid bin Muhammad al-Darimi al-Baghdadi (358-448H)
a)     al-Istizkar

15.   Abu al-Thayyib, Thahir bin Abdullah al-Thabari (445H/450H)
a)     Syarh Mukhtashar al-Muzani  (al-Ta’liqah)
b)     Syarh Furu’ Ibn al-Haddad  
c)      Syarh al-Kifayah.        
d)     al-Mujarrad          

16.  Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri (364-450H)
b)     al-Iqna’ fi al-Fiqh al-Syafi’i[6]
c)      al-Ahkam al-Sulthaniyyah                                                                                                                                                 
17.   ‘Imaduddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Ruyani al-Thabari (450H)
a)     Adab al-Qadha
b)  al-Jurjaniyyat

18.  Muhammad bin Banan bin Muhammad al-Kazaruni (455H)
a)     al-Ibanah fi al-Fiqh al-Syafi’i.

19.  al-Fawrani, Abdurrahman bin Muhamad Ahmad bin Fawran (461H)
b)     al-‘Umdah

20.  Abu ‘Ashim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-‘Abbadi al-Harawi  (375-458H)
a)     al-Ziyadat
b)     Ziyadat al-Ziyadat[8]

21.  Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad  bin al-Husain bin ‘Ali al-Bayhaqi  (384-458H)
a)     Ma’rifah al-Sunan wa al-Atsar / al-Sunan al-Wustha   
b)   al-Mabsuth fi Jami’ Nushush al-Syafi'i       
c)  al-Khilafiyyat       
                                                                                         
22. Abu al-Hasan ‘Ali bin Ahmad bin Khayran al-Baghdadi (Ibn Khayran al-Shaghir) ()                 
a)     al-Lathif

23. al-Qadhi Husain, Abu ‘Ali al-Husain bin Muhammad bin Ahmad al-Marwaruzi (462H)
a)     al-Ta’liqah  (Syarh Mukhtashar al-Muzani )
b)     al-Fatawa 
c)      Syarh al-Furu’ Ibn al-Haddad
d)     Asrar al-Fiqh

24. Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syairaziy al-Fayruzabadi (393-476H)
b)    al-Tanbih[9]    
c)     Tazkirah al-Mas-ulin fi al-Khilaf
d)    al-Nukat fi Masail al-Mukhtalaf fiha Baina al-Syafi’i wa Abi Hanifah
e) al-Tabshirah dan Syarahnya

25. Ibn al-Shabbagh, Abu Nashir Abdul Sayyid bin Abdul Wahid al-Baghdadi (400-477H)
b)     al-Kamil
c)      al-Fatawa
d)  al-Thariq al-Salim
e)  'Uddah al-'Alim

26. Abu Sa’id Abdul Rahman bin Makmun bin Ali al-Mutawalli al-Naisaburi (478H)    
a)     al-Tatimmah (Tatimmah al-Ibanah)[11]

27.  Imam Haramain, Abu al-Ma-‘ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini (419-478H)
b)     Ghunyah al-Mustarsyidin fi al-Khilaf

28.  Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad al-Jurjani –Qadhi Basrah (482H)
a)     al-Bulghah
b)     al-Mu’ayah
c)      Tahrir al-Ahkam[13]

29.  Abu al-Fath Nashr bin Ibrahim al-Maqdisi al-Nablusi (490H)
       a) Tahrim Nikah al-Mut'ah
       b) al-Tahzib

30. Abdul Rahman bin Muhammad bin Ahmad bin al-Zar al-Sarakhsi (421-494H)
a)      al-Amali[14] 

31. Abu Abdullah al- Husain bin Ali  bin al-Husain al-Thabari (418-494/495H)
a)     al-‘Uddah ( ‘Uddah al-Kubra Syarh al-Ibanah)[15]

32. al-Hannathi, Abu ‘Abdullah al-Husain bin Muhamad bin al-Hasan al-Hannathi al-Thabari (495H)
a)     al-Fatawa
b)  al-Kifayah fi al-Furuq wa al-Latha-if[1] Kitab ini telah diringkaskan oleh Abu Ishaq Ibrahim al-Syairaziy al-Fayruzabadi (393-476H) melalui kitabnya al-Tanbih.

[2] Iaitu karya Abu Bakr Ahmad bin al-Hasan bin Sahl al-Farisi (350H/961M)

[3]  Beliau adalah bapa kepada Imam al-Haramayn al-Juwayni (478H)

[4]  Ia merupakan ringkasan bagi kitab Mukhtashar al-Muzani, Kitab ini telah dihuraikan oleh Imam Abu Amru ‘Usman bin Muhammad bin Ahmad al-Mush’abi (550H), Imam Abu Khalaf ‘Awdh bin Ahmad al-Syarwani al-Syirazi (550H) dan Imam Ibn Thahir.
                                                      
[5] Ia merupakan tajrid bagi kitab al-Tajrid karya sahabatnya Imam al-Mahamili (415H)

[6] Sebuah kitab ringkas dan padat dengan permasalahan hukum syarak, yang meliputi hampir kesemua perbahasan yang yang dibincangkan karya fiqh. Kitab ini telah diterbitkan pertama kalinya oleh Dar al-Ihsan, Taheran, pada tahun 1378H dengan ketebalannya 235 halaman. Kitab ini boleh dimuat turun di pautan https://ia801308.us.archive.org/30/items/FP71016/71016.pdf

[7] Kitab ini telah disyarahkan oleh muridnya al-Mutawalli (478H) dengan kitabnya al-Tatimmah.

[8] Menurut al-Rafi’i kitab ini mengandungi himpunan fatwa al-‘Abbadi

[9] Kitab al-Tanbih merupakan ringkasan kitab al-Ta’liqat karya al-Qadhi Abu Hamid. Ia telah mendapat perhatian besar di kalangan ulama al-Syafi’i, mereka telah menyusun beberapa syarah, mukhtasar, dan sebagainya.

[10] Jika disebutkan kitab al-Syamil secara itlaqnya, maksudnya ialah kitab ini. Kitab al-Syamil telah disyarah oleh Imam Fakhr al-Islam Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin al-Husain bin ‘Umar al-Syasyi al-Qaffal al-Faraqy al-Syafi’i (429-507H) dengan kitabnya al-Syafiy Syarh al-Syamil.

[11] Kitab al-Tatimmah merupakan huraian (syarah) bagi kitab al-Ibanah karya Imam al-Fawrani (461H), iaitu guru kepada Imam al-Mutawalli. Namun kitab ini tidak sempat disempurnakan, hanya sampai bab al-Hudud.

[12] Kitab al-Nihayah dikatakan sebagai ringkasan bagi 4 buah kitab, iaitu Kitab al-Umm, al-Imlak, Mukhtashar al-Buwaithi dan Mukhtashar al-Muzani. Namun begitu menurut al-Babili dan Ibn Hajar al-Haytami kitab al-Nihayah merupakan syarah bagi Kitab Mukhtashar al-Muzani. Kitab al-Nihayah kemudiannya diringkaskan pula oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali dengan kitabnya al-Basith.

[13] Sebuah kitab yang disusun dalam satu jilid yang tebal, mengandungi masalah hukum yang banyak, tanpa disertai dengan dalilnya (mujarrad dari istidlal.)

[14] Menurut al-Hafiz al-Zahabi judul kitab ini ialah al-Imla’.

[15] Iaitu syarah bagi kitab al-Ibanah karya al-Fawrani (461H)

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...