Monday, February 8, 2016

Abad 4 Hijrah (300-399H)


01.  Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Sahl al-Farisi  (305H)
a)       al-Intiqad ‘ala al-Mukhtashar

02.  Ibn Suraij, Abu al-‘Abbas Ahmad bin ‘Umar al-Baghdadi (306H/918)    
a)     al-Mukhtashar fi al-Fiqh
b)     al-Furuq fi al-Furu’
c)      al-Wada-i’
d)     al-‘Ayn wa al-Dayn

03.  Abu Yahya Zakariyya bin Yahya bin ‘Abdul Rahman al-Bashri al-Sajiy (220-307H)
a)     Ikhtilaf  al-Fuqaha

04. Ibn al-Munzir, al-Imam al-Hafizh al-Faqih  Syaikh al-Islam Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Munzir al-Naisaburi (309H)
a)     al-Ijma'
b)   al-Iqna'

05.  Abu Qasim al-Qazwini Abdullah bin Muhammad bin Ja’far (314H)

06. Abu Abdullah al-Zubair bin Ahmad bin Sulaiman bin Abdullah bin ‘Asim bin al-Munzir bin al-Zubair bin al-‘Awwam  (317H/929M)
a)  al-Kafi fi al-Fiqh
b) al-Fara-id
c)  al-Jami’ fi al-Fiqh

07. Ibn Ziyad, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Ziyad bin Wasil al-Naisaburi (238-324H/-935M)          
a)  Ziyadat al-Muzani  (Ziyadat Ibn Ziyad ‘ala al-Muzani)[1]

08. Abu Hamid al-Marwazi (326H)
a)     al-Ta’liqah

09. Abu Sa’id  al-Hasan bin Ahmad bin Yazid al-Ishtakhri al-Syafi’i (244-328H/939M)
a)     Adab al-Qadha’
b)     al-Fara-id al-Kabir

10.  Abu Bakr Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi al-Sairafi (330H)
a)     Kitab al-Fara-id

11. Ibn al-Qash, Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abu Ahmad  al-Thabari  (335H/946M)
a)     Adab al-Qadhi / Adab al-Qadha’ 
b)     al-Mawaqit
c)      al-Talkhish[2]
d)     al-Miftah[3]
e)     Dala-il al-Qiblah
f)      Nushrah al-Qawlain li al-Imam al-Syafi’i 
g)  Syarh Mukhtashar al-Muzani

12.  Ibn Abi al-‘Abbas, Abu Hafash ‘Umar bin Ahmad bin ‘Umar bin Suraij al-Baghdadi (340H/952M)
a)     Tazkirah al-‘Alim wa al-Muta’allimin

13.  Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Marwazi (340H/952M)
a)     Syarh Mukhtashar al-Muzani
b)     al-Tawassuth

14.  al-Jawbaqi    (340H)
a)     al-Nukat ‘ala Syarh Mukhtashar[4]

15.   al-Khuwarizmi, Abu Ahmad Muhammad bin Sa’id bin Muhammad bin Abdullah /Ibn al-Qadhi (343H/954M)                 
  a)     al-Hawi al-Qadim[5]
  b)     al-‘Umdah

16.  Ibn al-Haddad al-Kinani,  Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Qadhi ibn al-Haddad (344/345H)
b)     Jami’ al-Fiqh
c)      al-Bahir fi al-Fiqh
d)     Adab al-Qudha’

17. Ibn. Abu Hurairah, al-Qadhi Abu ‘Ali al-Hasan bin al-Husain al-Baghdadi (345H/956M)
a)     Syarh Mukhtashar al-Muzani (al-Ta’liq al-Kabir ‘ala al-Mukhtashar / al-Ta’liq al-Shaghir ‘ala al-Mukhtashar)
b)     Kitab al-Masa-il
c)      Kitab al-Ta’liq Fi al-Fiqh  wa al-Masa-il

18.  Abu ‘Ali al-Husain bin Qasim al-Thabari (350H)       
a)     al-Ifshah fi Syarh al-Mukhtashar

19.  Abu Bakr Ahmad bin al-Hasan bin Sahl al-Farisi (350H/961M)
a)     ‘Uyun al-Masa-il[7]
b)     al-Intiqad ‘ala al-Muzani

20. Ibn al-Qaththan al-Baghdadi, Abu al-Husain Ahmad bin Muhammad bin Ahmad (359H)      
a)     al-Furu’

21.  al-Qadhi Abu Hamid, Ahmad bin Bisyr bin ‘Ami al-Amiri al-Marwaruzi (362H/972M)
a)     Syarh Mukhtashar al-Muzani
b)     al-Jami’ al-Kabir
c)      al-Jami’ al-Shaghir
d)     al-Fatawa

22.  Shahib Jam-’u al-Jawami’, Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin al-‘Ifris al-Zuzani (362H/972M)
a)     Jam’u al-Jawami’[8]

23. Abu Bakr Muhammad bin ‘Ali bin Ismail al-Syasyi al-Qaffal al-Kabir (291-365H)
a)     Adab al-Qadha’
b)     Mahasin al-Syari’ah

24. Ibn al-Qaththan, al-Hafiz Abu Ahmad Abdullah bin ‘Adi bin Abdullah al-Jurjani (277-365H)
a)     al-Intishar ‘ala Mukhtashar al-Muzani

25.  Muhammad bin Ahmd bin al-Azhar al-Lughawi al-Azhari (282-370H)   
a)     al-Intishar li al-Syafi’i
b)     Syarh Alfazh al-Mukhtashar
           
26. Abu al-Fayyad, Muhammad bin al-Husain bin al-Muntashir al-Bashri (385H/995M)
a)     al-Lahiq ‘ala al-Jami’ / al-Lahiq bi al-Jami’[9]

27. al-Khatan, Abu Abdullah Abu Abdullah Muhammad bin al-Hasan bin Ibrahim al-Istirabazi al-Jurjani (311-386H / 996M)         
a)      Syarh al-Talkhish Ibn al-Qash

28. al-Shaymari, Abu al-Qasim ‘Abdul Wahid bin al-Husayn bin Muhammad al-Shaymari al-Bashri  (386H/996M)
a)     al-Irsyad Syarh al-Kifayah
b)     al-Iydhah fi al-Mazhab

29.  Ibn al-Daqqaq, Abu Bakr Muhammad bin Ja’far al-Baghdadi (306-392H/1001M)
a)     Syarh Mukhtashar al-Muzani

30.  al-Jurjani, al-Qadhi  Abu al-Hasan Ali bin Abdul Aziz bin al-Hasan (392H/1001M)     a)     al-Wakalah

31.  Abu Sa’id Ismail  bin Ahmad bin Ibrahim al-Isma’ili  ( 396H /1005M)
       a)     al-Asyribah

32. Abu al-Hasan Ali bin al-Husain al-Juri (398/400H)
       a)  al-Mursyid fi Syarh Mukhtashar al-Muzani.
[1] Kandungan kitab ini sebagai tambahan bagi kandungan  asal Kitab Mukhtashar al-Muzani.  Di kalangan fuqaha mazhab Syafi’i ia  terkenal sebagai kitab  Ziyadat Ibn Ziyad.

[2] Kitab ini telah dihuraikan (syarah) oleh  Abu Abdullah al-Khatan (311-386H) dan Abu Ali Husain bin Syu’aib bin Muhammad al-Sinji (406H).

[3] Kitab al-Miftah telah disyarah oleh muridnya Abu ‘Ali al-Zujajiy (447H).

[4] Iaitu kitab yang memuatkan huraian dan beberapa kritikan terhadap kitab Syarh Mukhtashar al-Muzani karya gurunya Abu Ishaq al-Marwazi.

[5] Kitab ini di disebutkan sebagai al-Hawi al-Qadim, untuk membezakannya dengan kitab al-Hawi al-Kabir karya Imam al-Mawardi (450H). Kitab ini disusun berdasarkan kitab al-Jami’ al-Kabir karya Imam al-Muzani.

[6] Kitab ini telah disyarah oleh al-Qaffal, al-Qadhi Husain, Abu al-Thayyib, Thahir bin Abdullah al-Thabari (445H) dan Abu Ali Husain bin Syu’aib bin Muhammad al-Sinji (406H).

[7]   Mengandungi nas-nas al-Syafi‘i dalam bidang fiqh. Kitab ini disyarah oleh Imam al-Qaffal al-Marwazi (al-Qaffal al-Shaghir) (417H).

[8] Kitab ini merupakan intipati kepada kitab-kitab mazhab Syafi’i seperti al-Qadim, al-Mabsuth, al-Amali, al-Buwaithi, Harmalah, Mukhtashar al-Muzani, al-Jami’ al-Kabir dan Kitab riwayat Abu Tsaur.

[9] Iaitu syarah/huraian kepada karya gurunya al-Qadhi Abu Hamid al-Marwarruzi (362H), sebagai penyempurnaan kitab al-Jami’ karya gurunya.)

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...