Wednesday, February 3, 2016

Manzumah Ibn al-‘Imad fi al-Ma’fuwat


Kitab Manzumah Ibn al-‘Imad fi al-Ma’fuwat (منظومة ابن العماد في المعفوات)  atau Manzumah Ibn ‘Imad fi al-Najasat al-Ma’fu ‘anha (منظومة ابن العماد في النجاسات المعفو عنها) adalah sebuah kitab fiqh yang disusun dalam bentuk nazam oleh seorang ulama yang  terkenal dalam mazhab al-Syafi’i, iaitu al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin al-‘Imad bin Yusuf al-Aqfahsi (808H).

Judul asal kitab ini ialah al-Dur al-Nafis, namun ia lebih terkenal dengan judul “Manzumah Ibn al-‘Imad”.  Kandungan kitab ini membincangkan mengenai beberapa jenis najis yang dimaafkan syarak berdasarkan mazhab Syafi’i.

Kitab ini telah mendapat sanjungan dan pujian para ulama. Di antara mereka  yang ada menyusun kitab khusus, sebagai huraian bagi kitab ini. antaranya;

    a)     al-Imam Shihab al-Din Abu al-ʿAbbas Amad ibn amzah al-Ramli al-Anari al-Syafi’i (957H) melalui karyanya Fath al-Jawad bi Syarh Manzumah Ibn al-‘Imad (فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد). Kemudiannya, kitab ini telah diberikan komentar (حاشية) pula oleh al-‘Allamah Syaikh Husain bin Sulaiman al-Rasyidi () melalui karyanya Hasyiah 'ala Fath al-Jawad  (حاشية العلامة الشيخ حسين الرشيدي على فتح الجواد). Manakala Syaikh Sulaiman al-Jamal al-‘Ujaili (1204H) ada membuat beberapa catatan pinggir (تقريرات) terhadap kitab Fath al-Jawad ini.

    b)     al-‘Allamah Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Abdul Karim bin ‘Isa bin Ni’matullah  al-Turmanini al-Halabi (1208-1293H) melalui karyanya Syarh al-Turmanini ‘ala Manzumah Ibn al-‘Imad  ( الترمانين شرح منظومة ابن العماد).

     c)      al-‘Allamah Syaikh Muhammad Abdul Rauf bin Tajul ‘Arifin al-Munawi (1031H) melalui karyanya Fath al-Rauf al-Jawad bi Syarh Manzumah Ibn al-‘Imad (فتح الرؤوف الجواد بشرح منظومه ابن العماد)

Di samping karya yang menghuraikan kandungan matan Manzumah Ibn al-‘Imad, ada juga ulama yang membuat ringkasan (mukhtashar) bagi matan fiqh ini. Sekadar rujukan yang ada, saya dapati  Syaikh al-‘Allamah Syihabuddin Ahmad al-Syarunbulali al-Syafi’i (), iaitu seorang mufti daerah Haleb, Iraq pada zamannya telah membuat ringkasan melalui karyanya yang berjudul  Manzumah al-Durrah al-Muntadhirah fi Ma’fuwa min al-Najas (منظومة الدرة المنتضِرَة في المَعْفُوِّ من النجاس).

Kitab Manzumah al-Durrah al-Muntadhirah ini, kemudiannya telah berikan huraian (syarah) oleh para ulama yang lain, antaranya;

    a)     Syaikh Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Suja’i (1197H), melalui karyanya  al-Fawaid al-Muzhirah bi Syarh al-Durrah al-Muntadhirah (الفوائد المزهِرَة بشرح الدرة المُنتضِرَة).

     b)     Syaikh Abdul Aziz Khalifah al-Qushshar melalui karyanya al-Mukhtashar fi Syarh Manzum al-Ma’fuwat al-Musamma al-Durrah al-Muntadhirah (المختصر في  شرح منظومة المعفوات المسماة الدرة المنتضرة).

Kitab  Manzumah Ibn al-‘Imad fi al-Ma’fuwat (منظومة ابن العماد في المعفواتtelah diterbitkan oleh Dar al-Minhaj dengan cetakan pertamanya pada tahun 2015. Ketebalan kitab ini merangkumi 160 halaman. 

Manuskrip kitab Manzumah Ibn al-‘Imad boleh dilayari dipautan http://www.alukah.net/manu/files/manuscript_5411/emad.pdf

Manakala manuskrip kitab  Fath al-Jawwab bi Syarh Manzumah Ibn al-‘Imad karya Imam Ahmad al-Ramli boleh dilayari di pautan http://www.alukah.net/manu/files/manuscript_3886/makhtot.pdf.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah (المهمات في شرح الرافعي والروضة)

Kitab al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah ( المهمات في شرح الرافعي والروضة ) adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Sy...