Friday, August 23, 2013

Ayah al-Kubra fi Syarh Qishshah al-Isra’


Kitab Ayah al-Kubra fi Syarh Qishshah al-Isra’  (أية الكبرى في شرح قصة الإسراء) merupakan sebuah kitab karya al-Imam al-Hafizh Jalaluddin Abdul Rahman al-Suyuthi (849-911H), yang memuatkan hadis-hadis yang menerangkan peristiwa Israk dan Mi’raj yang berlaku kepada Nabi Muhammad saw. Kitab ini telah dicetak di Damsyik, Syiria pada tahun 1350H.
 
Untuk mengetahui secara ringkas mengenai kitab ini, kita ikuti petikan pendahuluan Imam al-Suyuthi bagi kitab ini;
 
 
“………… Ini adalah sebahagian karya yang telah saya kumpulkan bagi menjelaskan kisah Isra’ yang saya sampaikan dengan penuh keyakinan. Saya urutkan kisah ini dalam 4 fasal, iaitu;
Pertama; Memaparkan hadis-hadis yang telah diriwayatkan, yang menjelaskan tentang kisah ini. Hal ini didahulukan untuk mengetahui perbezaan hadis-hadis tersebut dari segi lafaznya (terdapat 15 buah hadis yang disebutkan oleh al-Suyuthi).
 
Kedua; Menjelaskan hakikat peristiwa Isra’, adakah ia berlaku pada waktu Nabi saw dalam keadaan jaga ataupun tidur ?. Adakah peristiwa itu berlaku satu kali sahaja atau dua kali, malahan mungkin lebih banyak ?. Adakah Isra’ dan Mi’raj itu peristiwa yang sama atapun peristiwa yang berbeza ?.
Ketiga; Menjelaskan sejarah berlakunya Isra’ dan Mi’raj, sama ada dari segi waktu berlaku ataupun dari segi tempat berlakunya peristiwa tersebut.
 
Keempat; menjelaskan tentang hikmah dan manfaat peristiwa tersebut yang sangat banyak ”.
Imam al-Suyuthi mengakhiri pendahuluannya dengan ucapan; “ Saya menamakan kitab ini dengan nama – Ayah al-Kubra fi Syarh Qishshah al-Isra’. Hanya kepada Allah SWT, saya meminta diterima amal perbuatan ini dan mengharapkan mendapat pahala dari hasil karyaku ini. Semoga Allah SWT memberikan anugerah  yang agung di sisi-Nya, iatu dengan pemberiandan kurniaan-Nya ”.
 
Metod penulisan kitab ini;
 
Penulisan kitab ini dimulakan dengan menyebutkan hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang peristiwa yang berlaku, setelah itu diikuti dengan keterangan tentang peristiwa yang berkaitan dengannya. Hadis-hadis tersebut disusun mengikut tingkat kesahihannya, hadis yang mempunyai sanad yang kuat dan tiada perbezaan pendapat di kalangan ulama akan disebutkan terlebih dahulu. Manakala hadis-hadis yang diperselisihkan para ahli hadis, sama ada dari segi sanad ataupun dari segi matannya disebutkan kemudiannya. Dalam kitab ini Imam al-Suyuthi telah menyebutkan sebanyak 15 buah hadis Rasulullah saw.
Imam al-Suyuthi ketika mengemukakan hadis yang pertama dari riwayat Imam Muslim, beliau menyebutkan;
 
Saya memulakan dengan hadis yang elok dan meyakinkan, ia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah daripada Thabit daripada Anas. Hadis ini merupakan hadis yang menceritakan kisah isra’ dan Mi’raj yang lebih elok dan lebih baik dari segala segi dan ia merupakan hadis yang selamat dari pertentangan ulama”.
Sekian catatan ringkas bagi karya Imam al-Suyuthi ini. Semoga bermanfaat.
 
Download kitab Ayah al-Kubra fi Syarh Qishshah al-Isra’  :
Rujukan;
 
Isra’ dan Mi’raj (terjemahan); himpunan dua kitab mengenai Isra’ dan Mi’raj karya Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa (2007).

No comments:

Post a Comment