Friday, October 6, 2017

SABIL AL-MUHTADIN (سبيل المهتدين)


Kitab Sabil al Muhtadin ( سبيل المهتدين ) adalah nama sebuah kitab fiqh dalam mazhab Syafi’i yang disusun dalam bahasa Melayu. Judul lengkapnya adalah Sabil al Muhtadin li al-Tafaqquh fi Amriddin ( سبيل المهتدين للتفقه فى امر الدين ). Ia merupakan sebuah karya Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari (1122 – 1227 H),  seorang ulama terkenal dari Banjarmasin, Kalimatan Selatan, Indonesia.

Kitab ini ini ditulis atas permintaan Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah pada tahun 1193 Hijriah bertepatan tahun 1779 Masihi. Penulisan kitab ini mengambil masa selama lebih kurang dua tahun. Kandungan kitab ini membicarakan permasalahan ilmu fiqh dalam mazhab Syafi’i, khususnya dalam bidang ibadat. Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari menyusun kitab ini dengan merujuk kepada beberapa buah kitab yang muktabar dalam mazhab Syafi’i, seperti Syarh al-Manhaj  oleh Syaikhul Islam Zakariyya al-Anshari (926H), Mughni al-Muhtaj oleh Syaikh Muhammad Khatib Syarbaini  (977H), Tuhfah al-Muhtaj oleh Syaikh Ibnu Hajar al-Haitami (973H), Nihayah al-Muhtaj oleh Syaikh Jamal al-Ramli (1004H) dan beberapa buah matan, syarah dan komentar (hasyiah) lainnya.

Kitab Sabil al Muhtadin terdiri  dari 2 (dua) juz. Kedua-dua juz ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Bahkan ada topik yang dibicarakan pada akhir juz pertama diselesaikan pembahasannya pada juz kedua. Pembahagian isi dalam Sabil al Muhtadin ini dinyatakan dengan istilah kitab-kitab. Keseluruhannya ada 8 (lapan) kitab, iaitu:
  1. Kitab al-Taharah,  yakni suatu kitab yang menyatakan tentang bersuci.
  2. Kitab al-Shalah, yakni kitab yang menyatakan tentang shalat.
  3. Kitab al-Zakat, yakni kitab yang menyatakan hukum zakat.
  4. Kitab al-Shiyam, yakni kitab yang menyatakan puasa.
  5. Kitab al-I'tikaf, yakni kitab yang menyatakan i'tikaf atau berhenti di dalam masjid.
  6. Kitab al-Haji wa al-‘Umrah, yakni kitab pada menyatakan haji dan umrah.
  7. Kitab al-Shaid wa al-Dzaba-ih, yakni kitab pada menyatakan hukum binatang perburuan dan sekalian yang disembelih.
  8. Kitab al-Ith'amah, yakni kitab pada menyatakan barang yang halal dan barang yang haram memakannya.
Dalam beberapa tulisan tentang kehidupan ulama besar dari daerah Kalimantan Selatan ini, disebutkan bahawa penyebaran kitab Sabil al Muhtadin ini dimulai dari ruang pengajian Syaikh Muhammad Arsyad sendiri di Kampung Dalam Pagar (sebuah kampung di Martapura). Di mana berlakunya aktiviti penyalinan kitab Sabil al-Muhtadin dari naskah aslinya oleh murid-murid Syaikh Muhammad Arsyad sendiri. Kemudian naskah itu dibawa orang ke Makkah, di sana dilakukan penyalinan semula oleh para penuntut ilmu. Kitab ini kemudiannya menjadi terkenal di kalangan para penuntut ilmu di Makkah, apabila ia menjadi teks pengajian fiqh mazhab Syafi’i bagi para penuntut yang berbahasa Melayu yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara (baca: Asia Tenggara).

Kitab Sabil al-Muhtadin dicetak pertama kali pada tahun 1300 Hijriah atau tahun 1882 Masihi serentak di tiga tempat, iaitu di Makkah, Istambul dan Mesir, dengan pentashihan al-‘Allamah Syaikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani, seorang ulama yang terkenal berasal dari Patani (Thailand) yang mengajar di Makkah pada waktu itu. Dengan adanya cetakan ini maka Sabilal Muhtadin lebih tersebar dan terkenal di Asia Tenggara. Bahkan menurut keterangan penuntut-penuntut ilmu di Makkah sampai waktu itu masih banyak yang mempelajari Sabil al-Muhtadin sebelum mereka dapat membaca kitab berbahasa Arab.

Sebagai perkongsian, kitab Sabil al-Mutadin ini sudah ada yang diterbitkan dalam versi tulisan rumi untuk memudahkan para pelajar dan masyarakat membaca dan mempelajari isi kandungannya. Terdapat beberapa cetakan oleh pelbagai penerbit samada di Indonesia, maupun di Malaysia. Sekadar contoh, kitab Sabil al-Muhtadin ini ada diterbitkan oleh Syarikat Jahabersa, Johor Bahru.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...