Saturday, January 5, 2013

Faraid al-Fawaid fi Ikhtilaf al-Qaulan li Mujtahid Wahid


Kitab Fara-id al-Fawa-id fi Ikhtilaf al-Qaulain li Mujtahid Wahid merupakan karya al-Imam Syams al-Din Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Rahman al-Salamy al-Syafi’i al-Manawy (655 H-747 H). Beliau mengambil ilmu dari al-Ashbahany, al-Qawafy, Ibnu Nuhas, dan Ibnu Rif’ah. Di antara karya beliau yang lain, ialah;

  1. Lubab ash-Shudur fil Hadist,
  2. Kasyful Manahij,
  3. al-Tafanih fi Takhrij Hadits al-Masabih,
  4. al-Wadhih al-Nabih Syarh Tanbih Abi Ishaq al-Syiraziy,
  5. Thabaqat al-Kubra.
Kandungan Kitab

Pengarang kitab ini menyebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan pendapat Imam Syafi’i r.’a serta dalil-dalil dan hujah-hujah yang menguatkan pendapat Imam al-Syafi’i. Beliau juga menjawab beberapa perdebatan yang diarahkan kepada Imam Syafi’i. Tak lupa pula beliau menerangkan beberapa perkara tentang Qaul Jadid dan Qaul Qadim.

Kitab ini terdiri dari 7 bab. Pada bab ke 7, pengarang juga ada menerangkan sebab-sebab perbezaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ijtihadiyyah.

Kitab ini dicetak bersamaan dengan dua kitab lain, iaitu kitab Nazhatuz Nufus fi Hukm at-Ta`amul bi al-Fulus, sebuah kitab karya Abu Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin `Imad bin `Ali yang lebih masyhur dengan Ibnu Ha-im (753H–815H). Kitab ini juga tak kalah menarik, menerangkan bagaimana kedudukan wang, apakah sama dengan naqad emas dan perak ataupun tidak.

Kitab yang ketiga adalah kitab al-Ma`mum al-Allazi Yu`tafaru lahu Tsalatsah Arkan Thawilah, karya Syeikh Muhammad bin Ahmad bin `Amad Aqfahasy (750H-808H) menerangkan tentang keadaan makmum yang dimaafkan melakukan rukun thawilah. Ketiga kitab ini ditahqiq oleh Abi Abdullah Muhmmad bin Hasan bin Ismail dan dicetak oleh Dar Kutub Ilmiyah Beirut-Libanon


No comments:

Post a Comment