Tuesday, July 31, 2012

Syarah dan Mukhtashar Kitab Minhaj Thalibin


Assalamu 'alaikum wa rahmatullah.

Dalam catatan ini, saya menyenaraikan nama-nama kitab yang mensyarah atau menghuraikan dan meringkaskan Kitab Minhaj al-Thalibin atau nama pendeknya disebutkan sebagai ' Kitab al-Minhaj '. Kitab al-Minhaj merupakan sebuah kitab fiqh karya Imam al-Nawawi yang dianggap penting dalam Mazhab Syafi’i, sehinggga banyak para ulama yang hidup sesudah al-Nawawi yang mensyarahnya, supaya pengikut Syafi’i dapat memahaminya dengan mudah dan tepat.


Syarah Kitab al-Minhaj

Dia antara syarah-syarah tersebut ialah;

1. Al-Bahr al-Mawaj ila Syarh al-Minhaj, karya Shafiuddin Ahmad bin al-‘Imad al-Aqfahasy
2. Al-Diibaj ila Syarh al-Minhaj, karya Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi
3. Tashhih al-Minhaj, karya Sirajuddin Umar bin Ruslan al-Bulqainy
4. Dar al-Taj fi I’rab Masykal al-Minhaj, karya al-Suyuthi
5. Al-Bahr al-Mawaj, karya Muhammad bin Fakhruddin al-Abar al-Maaridiny
6. Al-Najm al-Wahaj ila Syarh al-Minhaj, karya Jamaluddin Muhammad bin Musa al-Damiry
7. Syarh al-Minhaj, karya Taqiyuddin Abu Bakar bin Ahmad bin Syahbah
8. Badayah al-Muhtaj ‘ala Syarh al-Minhaj, karya Ibnu Syahbah al-Asaady
9. Irsyad al-Mihtaj ila Syarh al-Minhaj, karya Ibnu Syahbah al-Asaady
10.Hadi al-Raghibin ila Syarh Minhaj al-Thalibin, karya Muhammad bin Abdullah bin Qadhi ‘Ajilun
11.Tuhfah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, karya Ibnu Hajar al-Haitamy
12.Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, karya Muhammad bin Ahmad al-Ramly
13.Mughni al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, karya Khatib Syarbainy
14.Syarh al-Minhaj, karya Jalaluddin al-Mahally
15.Syarh al-Minhaj, karya Ahmad bin Hamdan al-Azra’i
16.al-Ibtihaj ila Syarh al-Minhaj, karya Taqiyuddin al-Subky
17.Syarh al-Minhaj, karya al-Asnawy
18.Syarh al-Minhaj, karya Farj bin Muhammad al-Ardibily
19.Syarh al-Minhaj, karya Zakariya al-Anshary
20. I’anah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, karya Sayyid Muhammad bin Ahmad Abd al-Barry al-Ahdal
21.Dan lain-lain.Mukhtashar al-Minhaj (Ringkasan)

Kitab al-Minhaj, disamping banyak syarahnya, ada juga para ulama yang meringkasnya dalam bentuk mukhtashar dan nazham. Di antara mukhtashar-mukhtashar al-Minhaj ialah;

1.al-Wahaj fii Ikhtishar al-Minhaj, karya Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf al-Andalusy
2.al-Manhaj al-Thullab, karya Zakariya al-Anshary. Kitab ini kemudian disyarah oleh pengarangnya sendiri dengan nama Fath al-Wahab
3. al-Suyuthi salah seorang ulama Syafi’iyah abad ke X H, untuk memudah kaum muslimin menghafal kitab al-Minhaj, beliau telah membuat isi al-Minhaj dalam bentuk nadham dengan nama    ' al-Ibtihaj ila Nadham al-Minhaj '


Insya Allah, senarai ini akan dikemaskini lagi dengan syarah-syarah yang lain dan akan disusun mengikut susunan wafat pengarangnya. Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment