Tuesday, July 31, 2012

al-Mughni 'an Haml al-Asfar fi Takhrij Ma fi al-Ihya’ min al-Akhbar

Kitab al-Mughni 'an Haml al-Asfar fi Takhrij Ma fi al-Ihya’ min al-Akhbar merupakan karya al-Hafidz al-Iraqi, yang menerangkan takhrij dan status hadits dan atsar yang terdapat dalam al-Ihya` karya Hujjatul Islam al-Ghazali. al-'Allamah al-Zabidi menyebutkan bahwa awalnya al-'Iraqi menulisnya dalam beberapa jilid besar pada tahun 751 H. Kemudian beliau meringkasnya dalam satu jilid saja. (lihat, al-Ithaf, 1/41)

Takhrij ini juga disertakan di kebanyakan Kitab al-Ihya` yang banyak beredar pada saat ini.

No comments:

Post a Comment