Friday, December 11, 2015

Sullam al-Munajah Syarh Safinah al-Shalah


Kitab “ Sullam al-Munajah Syarh Safinah al-Shalah (سلم المناجاة شرح سفينة الصلاة )” adalah sebuah karya fiqh mengenai ibadat mengikut mazhab Syafi’i. Kitab ini disusun oleh al-‘Allamah Syaikh Abu ‘Abdul Mu’thiy, Muhammad Nawawi bin ‘Umar bin ‘Arabi bin ‘Ali al-Jawi al-Banteni al-Tanariy (1316H/1898M) sebagai huraian atau syarah bagi kitab “ Safinah al-Shalah ” iaitu sebuah karya fiqh ringkas mengenai ibadat solat yang disusun oleh Syaikh Abdullah bin ‘Umar bin Yahya al-Hadhrami al-Syafi’i ().


Kitab “ Safinah al-Shalah ”

Kitab Safinah al-Shalah, sebagaimana diterangkan di atas adalah sebuah kitab fiqh ringkas mengenai tuntutan perlaksanaan ibadat solat, merangkumi cara-cara bersuci dan kaedah-kaedah perlaksanaan solat menurut mazhab Imam al-Syafi'i. Mengenai sistematik isinya, kitab (matan fiqh) ini terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu; 

a)   Pendahuluan berisi hamdalah dan shalawat;
b) Isi pula meliputi dua bahagian, iaitu akidah (makna kalimat Syahadatain), dan penerangan      mengenai solat, yang merupakan kandungan utama kitab ini. 
c)   Penutup berisi shalawat. 

Melihat keseluruhan isi kitab Safinah al-Shalah ini, tepatlah dikatakan ia adalah kitab fiqh. Kitab ini dianggap sebuah kitab yang berbentuk matan fiqh kerana ringkasnya huraian, tanpa disebutkan dalil-dalil dan permasalahan yang lebih luas yang berkaitan ibadat solat.


Kitab “ Sullam al-Munajah Syarh Safinah al-Shalah ” 

Bagi memperluaskan lagi perbahasan tentang solat, al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani telah menulis kitab syarah (huraian) bagi kitab Safinah al-Shalah tersebut, yang  diberikan judul Sullam al-Munajat. Kitab ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1297 Hijriyah. Dalam penulisannya, Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani telah melakukan penghuraian (pensyarahan) kepada seluruh kitab matan tersebut, iaitu meliputi pendahuluan, isi dan penutup.

Bagi pendahuluan kitab asalnya yang hanya berisi hamdalah dan shalawat, Syeikh Muhammad Nawawi telah menulis syarahnya dengan cukup panjang, iaitu sampai mengungkapkan "misteri" nama Muhammad (Rasulullah), dan menyediakan  gambar rajah tentang al-Khulafa al-Rasyidun.

Di bahagian isi, Syeikh Muhammad Nawawi membuat syarah sesuai dengan bahagian isi dalam kitab matan, iaitu bidang akidah dan bidang tuntunan solat;

     a)     Di bidang akidah,  Syeikh Nawawi telah menyusun syarah cukup panjang yang meliputi pembahasan tentang makna syahadat, sifat-sifat Tuhan, dan sifat-sifat Rasul, khususnya Nabi Muhammad saw. Dalam masalah iman, Syeikh Muhammad Nawawi menghuraikan bahagian-bahagian iman (ajza'u al-iman), dan sampai pada konsep dan kedudukan kafir.

     b)     Mengenai tuntunan solat secara praktis, dalam syarahnya, Syeikh Nawawi telaal-Qur'an atau al-Sunnah, mengemukakan masalah-masalah dan pemecahannya lengkap dengan sumber pengambilannya.

Manakala di bahagian penutup yang berisi hamdalah dan shalawat, dalam syarahnya, Syeikh Nawawi telah memperluaskan maksud shalawat yang dalam erti harfiahnya ialah mendo'akan Nabi, sedang hamdalah dinyatakan sebagai sifat bagi Allah.  

Mengenai gaya penghuraiannya, Syeikh Muhammad Nawawi mengemukakan huraian tambahan di bawah pernyataan tanbih, far'un, dan i'lam; ungkapan ini semuanya berjumlah 7 kali. Kemudian, untuk mempermudah analisis, Syaikh Muhammad Nawawi menyediakan gambar rajah tentang masalah-masalah tertentu. Dalam masalah penentuan arah kiblat, Syaikh Muhammad Nawawi membuat gambar rajah pemetaan falakiyah; dalam masalah hubungan wuduk, mandi., dan shalat, Syaikh Muhammad Nawawi membuat tabel linier; dan dalam pembahasan hikmah dan makna solat, Syaikh Muhammad Nawawi membuat gambar rajah  dalam bentuk "pohon" ikhlas. Kemudian, dalam melengkapi penjelasan, al-Syeikh Muhammad Nawawi melengkapinya dengan illustrasi dengan masalah pembahasan.

Memperhatikan syarah yang disusun oleh Syeikh Muhammad Nawawi tersebut, terlihat pembahasan yang luas yang bukan hanya menjelaskan atau mengomentasi kitab matannya. Contohnya; dalam kitab matan tidak diterangkan mengenai cara menentukan arah kiblat; sedangkan dalam syarahnya, ketika menerangkan kewajipan menghadap kiblat, Syeikh Muhammad Nawawi menerangkan arah kiblat dengan persyaratannya di bawah kata i'lam (ketahuilah), lalu menggambarkan dan menjelaskan rumus-rumus falakiyah untuk menentukan arah kiblat dengan contoh lokasi wilayah Banten. Rumus falakiyah itu kemudian dilengkapi dengan gambar rajah.

Demikian pula ketika kitab matan mengakhiri huraian tentang kaifiyat solat, Syeikh Muhammad Nawawi menjelaskan dalam syarahnya tentang hikmah solat, baik dari segi perbuatan dan bacaannya maupun dari segi jumlah raka'at dan waktu-waktunya. Huraian tentang hikmah solat ini kemudian ditunjukkan melalui gambar rajah bahagian-bahagian dan struktur solat yang berbentuk pohon dengan akar, batang, ranting, daun, dan buah.

Meskipun Sulam al-Munajah karya Syeikh Muhammad Nawawi tersebut berbentuk syarah, namun ia bukan sekadar komentar terhadap kitab matannya, bahkan dapat memperlihatkan kemandirian idea dan pemikiran-pemikirannya. Dengan kemandirian yang diperlihatkannya itu, cukup beralasan jika dikatakan bahawa karya Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani ini adalah berkualiti sebagai karya mandiri.

Kitab Sullam al-Munajat boleh dimuat turun dan dibaca melalui berikut;

Artikel di atas dipetik dan diubahsuai dari pautan 

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment