Friday, December 18, 2015

Fatawa al-Baghawi


Kitab Fatawa al-Baghawi (فتاوى البغوي) adalah sebuah kitab yang menghimpunkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Hafizh al-Mujtahid al-Faqih Muhyis Sunnah Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud bin Muhammad al-Baghawi al-Syafi’i (433-516H).

Kitab Fatawa al-Baghawi merupakan antara kitab-kitab fatwa yang penting, yang menjadi rujukan para ulama, khususnya para ulama mazhab Syafi’i. Kandungannya menjadi hujjah dan rujukan para fuqaha’ kerana kedudukan Imam al-Baghawi sebagai seorang tokoh ulama panutan yang tinggi keilmuannya. Fatwa-fatwa al-Baghawi telah dinukil oleh para ulama dan tercatat dalam  karya-karya mereka. Antara ulama yang banyak menyebutkan fatwa-fatwa al-Baghawi dalam karya-karya mereka ialah Imam al-Rafi’i, al-Nawawi, al-Muzajjad al-Yamani, Ibn al-Rif’ah, Syaikhul Islam Zakariyya al-Anshari, Taqiyuddin al-Hushni, Ibn Hajar al-Haytami, al-Ramli, al-Syarbini al-Khathib, dan lain-lain.

Kitab ini disusun oleh al-Baghawi meliputi semua permasalahan dalam bab fiqh. Penyusunan babnya mengikut susunan kitab Mukhtashar al-Muzani. Isi kandungan fatwa-fatwa dalam kitab ini agak ringkas dan padat. Bilangan fatwanya yang disebutkan dalam kitab ini melebihi 700 permasalahan.

Melihat kepada kandungan fatwa yang disusun oleh al-Baghawi ini, menunjukkan keilmuan dan kemantapan kefahaman al-Baghawi mengenai sesuatu permasalahan hukum syarak. Para ulama menganggap al-Baghawi telah mencapai tahap mujtahid yang mampu mengeluarkan hukum syarak tanpa bertaklid kepada ulama sebelumnya. Perkara ini dapat kita ketahui dengan meneliti sebahagian fatwa-fatwa al-Baghawi yang terdapat dalam kitab ini, yang menyalahi pendapat para ulama sebelum beliau.

Kitab fatwa yang penting ini telah dicetak dan diterbitkan buat pertama kali pada tahun 2015, oleh Dar al-Minhaj. Kitab ini diterbitkan dalam satu jilid dengan ketebalan 608 halaman. Semoga bermanfaat.


No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...