Wednesday, June 26, 2013

Nihayah al-Tadrib fi Nadzm Ghayah al-Taqrib

Kitab Nihayah al-Tadrib fi Nadzm Ghayah al-Taqrib  merupakan karya Syaikh Syarafuddin Yahya bin Nuruddin bin Musa Bin Ramadhan bin ‘Umairah al-‘Imrithi (988H). Beliau menyusun Kitab Nihayah al-Tadrib ini dalam bentuk nazam  berdasarkan kitab fiqh yang masyhur yang menjadi bahan kajian dan rujukan para pelajar dan ulama mazhab al-Syafi’i, iaitu matan Ghayah al-Taqrib karya al-Qadhi Abu Syuja’ Syihabuddin Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Ashbahani (434-500H).
 
Selain kitab Nihayah al-Tadrib, Syaikh al-‘Imrithi juga menyusun kitab yang lain dengan bentuk nazam, seperti kitab nahu (tata bahasa) yang terkenal dengan judul al-Durrah al-Bahiyyah Nadzam al-Ajrumiyyah yang merupakan bentuk nadzam dari kitab al-Ajrumiyah karya Muhammad al-Shanhaji (672-723H). Selain al-Ajurumiyah dan al-Taqrib, beliau juga menadzamkan kitab al-Tahrir karya Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin  Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri (823-926H), salah satu kitab mukhtashar dalam fiqh Syafi’i yang paling baik dengan kitabnya al-Taisir fi Nadzam al-Tahrir fi al-Fiqh al-Syafi'i dan kitab al-Waraqat karya Imam Haramain al-Juwayni (478H) dalam Ushul fiqh dengan kitabnya Tashil al-Thuruqat li Nadzam al-Waraqat.
 
Sebagaimana kitab-kitab nadzam yang lain, kitab Nihayah al-Tadrib ini mudah untuk dihafalkan bahkan lebih mudah dari pada kitab-kitab nadzam yang lain, apalagi nadzam kitab yang diselesaikan penulisannya pada tahun 988 H ini berbentuk bahar rojaz. Oleh sebab itu, banyak pujian ulama terhadap nadzam taqrib ini, di antaranya adalah syair berikut:
 
   يا طالب العلم خذ رجوزة نظمت  *** نظم  اللآلي  بأسلاك من الذهب
فهي التي تمنح الطلاب معرفة *** وحفظ أبياتها يغنيك عن كتب

Kitab Nihayah al-Tadrib ini telah  disyarah oleh Syaikh Ahmad al-Fasyani (978 H). Ada juga ta’liqat (penjelasan dalam bentuk catatan kaki) yang disusun oleh Syaikh Muhammad Hasan Habannakah al-Maidani, seorang ulama Syria yang wafat tahun 1978. Ulama ini adalah guru dari Dr. Said Ramadhan al-Buthi (2013M), Dr. Wahbah al-Zuhaili, Dr. Mustafa Khin (1429H), dan Dr. Mustafa Bugha.  Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kitab ini silakan download pada link di bawah ini;
 
 

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment