Tuesday, November 7, 2017

AL-'AQD AL-TSAMIN (العقد الثمين)


Kitab al-‘Aqd al-Tsamin Syarh ‘ala al- Manzhumat  Musamma bi al-Fath al-Mubin  (العقد الثمين شرح منظومة الستين مسألة المسماة الفتح المبين) merupakan sebuah karya al-‘Allamah al-Syaikh Abu al-Mu’thi Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi (1316H/1898M), seorang tokoh ulama mazhab Syafi’i berasal dari Indonesia yang terkenal dengan karya-karya bernilai yang menjadi rujukan para ulama dan penuntut ilmu.

Kitab al-‘Aqd al-Samin disusun oleh Syaikh Muhammad Nawawi sebagai huraian (syarah) bagi kitab al-Fath al-Mubin (الفتح المبين), karya Syaikh Mustafa bin Usman al-Jawi al-Qaruti, seorang ulama dari Garut, Indonesia. Manakala kitab al-Fath al-Mubin pula, disusun oleh Syaikh Mustafa bin Usman al-Jawi al-Qaruti  dalam bentuk nazam (al-Manzhumat) berdasarkan Matn al-Sittin Mas-alah (الستين مسألة).

Sedangkan Kitab al-Sittin Mas-alah pula merupakan satu kitab fiqh mazhab Syafi’i yang ringkas, yang menghimpunkan enam puluh permasalahan agama yang berkaitan dengan akidah dan fiqh yang perlu diketahui oleh umat Islam. Kitab ini merupakan hasil karya al-Imam al-‘Alim Abu al-‘Abbas Ahmad al-Zahid (819H).

Berdasarkan beberapa sumber, kitab ini pernah dicetak pada tahun 1300H /1888M di Matba’ah al-Wahbiyyah, Makkah. Semoga bermanfaat

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...