Sunday, December 16, 2012

Alfiyyah Ibn Malik

 
Pengenalan ringkas Ibn Malik
 
Ibnu Malik, nama lengkapnya adalah Muhammad Jamaluddin bin Abdillah bin Malik al-Thay dilahirkan pada tahun 600H di Jayyan, iaitu sebuah sebuah kota kecil di bawah kekuasaan Andalusia (Sepanyol). Pada masa kecil, Ibn Malik menuntut ilmu di daerahnya, terutama belajar pada Syaikh al-Syalaubini (645H). Setelah menginjak dewasa, ia berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, dan diteruskan menimba ilmu di Dimasyq. Di sana ia belajar ilmu dari beberapa ulama setempat, antara lain al-Sakhawi (643H). Dari sana berangkat lagi ke Aleppo, dan belajar ilmu kepada Syaikh Ibn Ya’isy al-Halaby (643H). Di kawasan dua kota ini nama Ibn Malik mulai dikenali dan dikagumi oleh para ilmuan, kerana kecerdasan dan pemikirannya jernih. Ia banyak menampilkan teori-teori nahwiyah yang menggambarkan teori-teori mazhab Andalusiyyah, yang jarang diketahui oleh orang-orang Syria waktu itu.
 
Teori nahwiyahnya, banyak diikuti oleh para ilmuan selepasnya seperti Imam al-Nawawi (676H), Ibn al-Athar (724H), al-Mizzi, al-Dzahabi, al-Shairafi, dan Qadhi al-Qudlat Ibn Jama’ah. Untuk menguatkan teorinya, sarjana besar kelahiran Eropah ini, sentiasa mengambil saksi (syahid) dari teks-teks al-Qur’an. Kalau tidak didapatinya, ia menyajikan teks al-Hadits. Kalau tidak didapatkan lagi, ia mengambil saksi dari sya’ir-sya’ir sasterawan Arab kenamaan. Semua pemikiran yang diproses melalui paradigma ini dituangkan dalam kitab-kitab karangannya, baik berbentuk nazhom (syair puitis) atau berbentuk natsar (prosa). Pada umumnya, karya tokoh ini lebih baik dan lebih indah dari pada tokoh-tokoh pendahulunya. 
 
 
Alfiyyah Ibn Malik 
 
Di antara karangannya adalah Nazham al-Kafiyah al-Syafiyyah yang terdiri dari 2757 bait. Kitab ini menyajikan semua maklumat tentang Ilmu Nahwu dan Sharaf yang diikuti dengan komentar (syarah). Kemudian kitab ini diringkas menjadi seribu bait, yang kini terkenal dengan nama Alfiyyah Ibn Malik. Kitab ini boleh juga dikenali sebagai al-Khulashah (ringkasan) kerana isinya mengutip inti huraian dari al-Kafiyyah. Kitab ini terdiri dari lapan puluh (80) bab, dan setiap bab diisi oleh beberapa bait. Bab yang terpendek diisi dengan dua bait seperti Bab al-Ikhtishash dan bab yang terpanjang adalah Jama’ Taktsir kerana diisi dengan empat puluh dua bait. Dalam muqaddimahnya, kitab puisi yang memakai Bahar Rajaz ini disusun dengan maksud;
 
1)      Menghimpun semua permasalahan nahwiyah dan shoraf yang dianggap penting.
 
2)      Menerangkan hal-hal yang rumit dengan bahasa yang singkat , tetapi sanggup menghimpun kaedah yang berbeza-beza, atau dengan sebuah contoh yang boleh menggambarkan satu persyaratan yang diperlukan oleh kaedah itu.
 
3)      Membangkitkan perasaan senang bagi orang yang ingin mempelajari isinya. Semua itu terbukti, sehingga kitab ini lebih baik dari pada Kitab Alfiyyah karya Ibn Mu’thi[1]. Meskipun begitu, penulisnya tetap menghargai Ibnu Mu’thi kerana tokoh ini membuka kreativiti dan lebih senior..
 
Kitab Alfiyyah atau al-Khulashah yang telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa di dunia ini, memiliki posisi yang penting dalam perkembangan Ilmu Nahwu. Berkat kitab ini dan kitab aslinya, nama Ibn Malik menjadi popular, dan pendapatnya banyak dikutip oleh para ulama, termasuk ulama yang mengembangkan ilmu di Timur. al-Radhi, seorang cendekiawan besar ketika menyusun Syarah al-Kafiyah karya Ibn Hajib, banyak mengutip dan mempopularkan pendapat Ibn Malik. Dengan kata lain, perkembangan nahwu setelah kejatuhan kerajaan Abbasiyah di Baghdad, dan merosotnya para ilmuan Daulah Fathimiyah di Mesir, maka para pelajar pada umumnya mengikuti pemikiran Ibnu Malik.
 
Sebelum kerajaan besar di Andalusia runtuh, pelajaran nahwu pada awalnya, tidak banyak diminati oleh masyarakat. Tetapi setelah lama, pelajaran ini menjadi keperluan dan dinamislah gerakan karang-mengarang kitab tentang ilmu yang menarik bagi kaum terpelajar ini. Di sana beredarlah banyak karangan yang beza-beza, dari karangan yang paling singkat sampai karangan yang terhurai lebar. Maksud penulisnya ingin menyebarkan ilmu ini, kepada masyarakat, dan dapat diambil manfaat oleh kaum pelajar. Dari sekian banyak itu, muncullah Ibn Malik, Ibn Hisyam, dan al-Sayuthi. Karangan mereka tentang kitab-kitab nahwu banyak menampilkan metode baru dan banyak menyajikan trobosan baru, yang memperkaya khazanah keilmuan. Mereka tetap menampilkan khazanah keilmuan baru, meskipun banyak pula teori-teori lama yang masih dipakai. Dengan kata lain, mereka menampilkan gagasan dan kreatifitas yang baru, seolah-olah hidup mereka disiapkan untuk menjadi penerus Imam Sibawaih (Penggagas munculnya Nahwu dan Shorof). Atas dasar itu, Alfiyah Ibn Malik adalah kitab yang amat banyak dibantu oleh ulama-ulama lain dengan menulis syarah (ulasan) dan hasyiyah (catatan pinggir) terhadap syarah itu. 
 
 
Syarah Alfiyyah Ibn Malik
 
Haji Khalifah menyebutkan dalam kitabnya Kasyf al-Zhunun, bahawa para ulama yang menulis Syarah Alfiyyah berjumlah lebih dari empat puluh orang. Mereka ada yang menulis dengan panjang lebar, ada yang menulis dengan singkat (mukhtashar), dan ada pula ulama yang tulisannya belum selesai. Di samping itu, muncul pula beberapa ulama yang memberikan catatan pinggir (hasyiyah) terhadap kitab-kitab syarah tersebut.   Di antara penulis-penulis syarah Alfiyyah Ibn Malik, yang boleh ditampilkan dalam tulisan ini, adalah Muhammad Badruddin, al-Muradi, Ibn Hisyam, Ibn Aqil dan al-Asymuni. Berikut catatan ringkas mengenai kitab-kitab syarah tersebut;  
 
1)      Kitab Syarah Alfiyah, yang paling awal adalah hasil karya putera Ibn Malik sendiri, iaitu Syeikh Muhammad Badruddin (686 H). Syarah ini banyak mengkritik pemikiran nahwiyah yang dihuraikan oleh ayahnya, seperti kritikan tentang huraian maf’ul mutlaq, tanazu’ dan sifat mutasyabihat. Kritikannya itu aneh tapi putera ini yakin bahawa tulisan ayahnya perlu dikaji semula. Atas dasar itu, Badruddin mengarang bait Alfiyah tandingan dan mengambil syahid dari ayat al-Qur’an. Di situ tampak rasional juga, tetapi hampir semua ilmuan tahu bahawa tidak semua teks al-Qur’an boleh disesuaikan dengan teori-teori nahwiyah yang sudah dianggap baku oleh ulama. Kritikus yang pada masa mudanya bertempat di Ba’labak ini, sangat rasional dan cukup beralasan, hanya saja ia banyak mendukung teori-teori nahwiyah yang syadz Kerana itu, penulis-penulis Syarah Alfiyah yang muncul berikutnya, seperti Ibn Hisyam, Ibn Aqil, dan al-Asymuni, banyak meralat alur pemikiran putra Ibn Malik tadi. Meskipun begitu, Syarah Badruddin ini cukup menarik, sehingga banyak juga ulama besar yang menulis hasyiyah untuknya, seperti karya Ibn Jama’ah (819 H), al-‘Ainy (855H), Zakaria al-Anshariy (925H), al-Sayuthi (w.911 H), Ibn Qasim al-Abbadi (994 H)  dan Qadhi Taqiyuddin ibn Abdul Qadir al-Tamimiy (1005 H). 
 
2)     al-Muradi (749H), merupakan murid kepada Abu Hayyan al-Andalusi yang terkenal itu. Beliau telah menyusun dua buah kitab syarah bagi karya IbnMalik, iaitu untuk kitab Tashil al-Fawaid dan Nazham Alfiyah. Meskipun syarah beliau ini tidak popular di Nusantara ini, namun begitu  pendapat-pendapatnya banyak dikutip oleh ulama lain. Antara lain al-Damaminy (827H) seorang sasterawan besar ketika menulis syarah Tashil al-Fawaid menjadikan karya al-Muradi itu sebagai kitab rujukan. Begitu pula al-Asymuni, ketika menyusun Syarah Alfiyyah dan Ibn Hisyam ketika menyusun al-Mughni banyak mengutip pemikiran al-Muradi. 
 
3)     Ibn Hisyam (761H) adalah seorang ahli nahwu agung yang karya-karyanya banyak dikagumi oleh ulama berikutnya. Di antara karya itu Syarah Alfiyah yang bernama Audhah al-Masalik yang terkenal dengan sebutan al-Audhah. Dalam kitab ini,  ia banyak menyempurnakan definisi suatu istilah yang konsepnya telah disusun oleh Ibn Malik, seperti definisi tentang tamyiz. Ia juga banyak menertibkan kaedah-kaedah yang antara satu sama lain bertemu, seperti kaedah-kaedah dalam Bab Tashrif. Tentu saja, ia tidak hanya terpaku oleh Mazhab Andalusia, tetapi juga mengutip Mazhab Kufah, Bashrah dan sebagainya. Kitab ini cukup menarik, sehingga banyak ulama besar yang menulis hasyiyahnya. Antaranya, Hasyiyah al-Sayuthi, Hasyiyah Ibn Jama’ah, Hasyiyah Putera Ibn Hisyam sendiri, Hasyiyah al-Ainiy, Hasyiyah al-Karkhi, Hasyiyah al-Sa’di al-Maliki al-Makki, dan yang menarik lagi adalah catatan kaki ( ta’liq ) bagi Kitab al-Taudhih yang disusun oleh Khalid ibn Abdullah al-Azhari (905 H). 
 
4)     Ibn Aqil[2] (769H) adalah ulama kelahiran Aleppo dan pernah menjawat sebagai penghulu besar di Mesir. Karya tulisnya banyak, tetapi yang terkenal adalah Syarah Alfiyah. Syarah ini sangat sederhana dan mudah dicerna oleh orang-orang pemula yang ingin mempelajari Alfiyah Ibn Malik . Ia mampu menghuraikan bait-bait Alfiyah secara metodologis, sehingga terungkaplah apa yang dimaksudkan oleh Ibn Malik pada umumnya. Penulis berpendapat, bahawa kitab ini adalah Syarah Alfiyah yang paling banyak beredar di pondok-pondok pesantren, dan banyak dibaca oleh para pelajar dan santri di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Terhadap syarah ini, ulama berikutnya tampil untuk menulis hasyiyahnya. Antaranya, Hasyiyah Ibn al-Mayyit, Hasyiyah Athiyah al-Ajhuri, Hasyiyah al-Syuja’i, dan Hasyiyah al-Khudhariy. 
 
5)     Syarah Alfiyah yang hebat lagi adalah Manhaj al-Salik karya al-Asymuni[3] (929 H). Syarah ini sangat kaya dengan maklumat dan sumber kutipannya sangat bervariasi. Syarah ini dapat dinilai sebagai kitab nahwu yang paling sempurna, karena memasukkan berbagai pendapat mazhab dengan argumentasinya masing-masing. Dalam syarah ini, pendapat para penulis Syarah Alfiyah sebelumnya banyak dikutip dan dianalisa. Antara lain mengulas pendapat Muhammad Badruddin (putera Ibn Malik), al-Muradi, Ibn ‘Aqil, al-Sayuthi, dan Ibn Hisyam, bahkan dikutip pula komentar Ibn Malik sendiri yang dituangkan dalam Syarah al-Kafiyah , tetapi tidak dicantumkan dalam Alfiyah . Semua kutipan-kutipan itu diletakkan pada posisi yang tepat dan disajikan secara sistematik, sehingga para pembaca mudah menyelusuri suatu pendapat dari sumber aslinya. Kitab ini memiliki banyak hasyiyah juga, antaranya,  Hasyiyah Hasan ibn Ali al-Mudabbighi, Hasyiyah Ahmad ibn Umar al-Asqathi, Hasyiyah al-Hifni, dan Hasyiyah al-Shabban. Dalam muqaddimah hasyiyah yang disebut akhir ini (Hasyiyah al-Shabban), penulisnya mencantumkan ulasan, bahawa metodnya didasarkan atas tiga unsur, iaitu;   
 
a)    Karangannya akan merangkumi semua pendapat ulama nahwu yang mendahului penulis, yang terhurai dalam kitab-kitab syarah al-Asymuni.  
 
b)    Karangannya akan mengulas beberapa masalah yang sering menimbulkan salah faham bagi pembaca. 
 
c)    Menyajikan komentar baru yang belum ditampilkan oleh penulis hasyiyah sebelumnya. Dengan demikian, kitab ini boleh dinilai sebagai pelengkap catatan bagi orang yang ingin mempelajari teori-teori ilmu nahwu. 
 
Artikel ini disusun kembali dari artikel di pautan berikut; http://ponpes-almunawwar.blogspot.com/2011/02/biografi-ibnu-malik-pengarang-kitab.html 
 
 
[1] Ibn Mu’thi – beliau ialah al-Imam al-‘Allamah Abu al-Hasan Yahya Zainuddin bin Abdul Nur al-Zawawi al-Jaza-iri (564-627H). Beliau merupakan guru kepada Ibn Malik dan seorang faqih dalam Mazhab Hanafi.
[2] Beliau ialah Bahauddin ‘Abdullah Bin Abdul Rahman Bin ‘Abdullah Bin 'Aqil al-Qurasy al-‘Aqily al-Mishri.
[3] Beliau ialah Nuruddin Abu Hasan ‘Ali Bin Muhammad al-Asymuni.

2 comments:

  1. subhanallah lkarya beliau benar-benar bermanfaat bagi seluruh manusia

    ReplyDelete
    Replies
    1. Karya-karya para ulama terdahulu banyak memberi manfaat kepada generasi selepas mereka berkat keikhlasan mereka menyampaikan ilmu.

      Delete