Saturday, January 23, 2016

AL-TAZKIRAH FI AL-FIQH AL-SYAFI'I


Kitab al-Tazkirah fi al-Fiqh al-Syafi’i[1] (التذكرة في الفقه الشافعي) adalah sebuah kitab fiqh yang ringkas dan padat dengan permasalahan fiqh menurut mazhab Syafi’i. Kitab ini merupakan sebuah karya peninggalan al-Imam al-‘Allamah al-Hafizh Syaikh al-Islam Sirajuddin Abu Hafsh ‘Umar bin al-‘Allamah ‘Aliy Nurul Din al-Nahwiy bin Ahmad al-Mishri al-Syafi’i (723-804H). Beliau terkenal dengan gelaran Ibn al-Mulaqqin. Di samping itu beliau juga dikenali dengan gelaran Ibn al-Nahwi kerana bapanya ‘Ali adalah Ahli Nahu (al-Nahwi).

Kitab al-Tazkirah disusun sebagaimana penyusunan kitab-kitab fiqh yang lain,yang mana kandungannya meliputi sebahagian besar permasalahan fiqh yang biasa dibincangkan dalam kitab fiqh. Pembahagian kandungannya berdasarkan “ kitab-kitab ” tertentu. Di awal kitab (dalam pendahuluannya) diterangkan secara ringkas mengenai akidah dan diikuti dengan tajuk-tajuk (kitab) taharah, solat, zakat, puasa haji, jual beli, fara-id, pemburuan dan sembelihan, wadi’ah, nikah, jenayah, sumpah dan nazar, jihad dan kehakiman (qadha’). Manakala setiap kitab pula dibahagikan kepada beberapa fasal.

Berdasarkan edisi kitab al-Tazkirah yang diterbitkan oleh Dar al-Ilmiah, Beyrut dengan cetakan pertamanya pada tahun 2006, kitab ini telah ditahkik oleh Muhammad Hasan Muhammad Hasan Ismail dan dicetak dengan 160 halaman.

Kitab al-Tazkirah ini boleh dibaca secara online  di pautan;

atau dimuat turun file pdf di pautan;

Semoga bermanfaat


[1] Selain kitab ini, terdapat karya Ibn al-Mulaqqin yang lain berjudul al-Tazkirah, iaitu; 
        a)      Kitab Tazkirah al-Akhyar bi ma fi al-Wasith min al-Akhyar  
       b)     Kitab al-Tazkirah fi ‘Ulum al-Hadis (التذكرة في علوم الحديث). Kitab ini telah diberikan huraiannya oleh  al-Imam Muhammad bin Abdul Rahman bin Muhammad al-Sakhawi (902H) melalui karya beliau yang berjudul al-Tawdhih al-Abhar li Tazkirah Ibn al-Mulaqqin fi ‘Ilm al-Atsar  (التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر).

No comments:

Post a Comment

al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah (المهمات في شرح الرافعي والروضة)

Kitab al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah ( المهمات في شرح الرافعي والروضة ) adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Sy...