Tuesday, January 12, 2016

ASNA AL-MATHALIB (أسنى المطالب)


Kitab Asna al-Mathalib Syarh Rawdh al-Thalib (أسنى المطالب شرح روض الطالب ) merupakan sebuah kitab fiqh mazhab al-Syafi’i adalah karya (susunan) Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin  Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri (823-926H).

Kitab Asna al-Mathalib ini disusun sebagai huraian (syarah) bagi kitab Rawdh al-Thalib  (روض الطالب), karya al-‘Allamah Ismail bin Abu Bakr Abdullah al-Muqri al-Yamani (837H), yang terkenal dengan gelaran Ibn al-Muqri. Kitab Rawdh al-Thalib pula merupakan ringkasan (mukhtashar) bagi kitab Rawdhah al-Thalibin , iaitu sebuah kitab karya al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya in Syaraf al-Nawawi (676H).

Manakala kitab al-Rawdhah al-Thalibin atau terkenal dengan judul ringkas “al-Rawdhah” pula merupakan sebuah ringkasan (muktashar) yang diakukan oleh Imam al-Nawawi terhadap kitab ‘Aziz Syarh al-Wajiz (al-Syarh al-Kabir) karya Imam Abu Qasim Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi’i (557-623H).

Sedangkan kitab al-‘Aziz Syarh al-Wajiz (العزيز شرح الوجيز) karya Imam al-Rafi’i pula adalah sebuah kitab huraian (syarah) bagi kitab  al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi’i karya Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid al-Ghazali (505H), iaitu sebuah kitab ringkas dan padat yang menghimpunkan rumusan al-Ghazali terhadap pendapat-pendapat tokoh fuqaha al-Syafi’i sebelumnya dalam beberapa masalah fiqh.

Begitulah susur galur penyusunan kitab Asna al-Mathalib karya Syaikhul Islam Zakariyya al-Anshari yang dapat diterangkan secara ringkas dalam catatan ini.

Kitab Asna al-Mathalib ini boleh dimuat turun melalui pautan berikut;


Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...