Friday, March 6, 2015

Fatawa Mu'ashirah


Kitab “ Fatawa Mu’ashirah((فتاوى معاصرة karya al-‘Allamah Dr Yusuf bin Abdullah al-Qaradhawi  adalah antara kitab-kitab fatwa yang terkenal pada masa kini, yang menjadi rujukan para ulama dan umat Islam dalam pelbagai pelbagai permasalahan agama.

Kandungan kitab ini merupakan himpunan fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh al-Qaradhawi, sama ada  yang pernah disiarkan dalam program “Huda al-Islam” , iaitu program soal jawab agama di radio Qattar, atau yang pernah disiarkan di surat khabar atau majalah. Al-Qaradhawi menamakan kitab fatwa beliau ini sebagai “ Huda al-Islam ”  atau Fatawa Mu’ashirah ”. Berdasarkan terbitan Dar al-Qalam, Kaherah Mesir pada tahun 2005, kitab ini telah diterbitkan dalam 3 Juzuz (jilid). Saya ada mendapat maklumat bahawa jilid ke 4 kitab ini telah diterbitkan.

Kitab Fatawa Mu’ashir ) ( فتاوى معاصرة telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa dunia. Dalam bahasa Melayu kitab ini (dari jilid 1- 3) telah diterbitkan oleh beberapa syarikat penerbitan. Dalam koleksi saya terdapat terjemahan kitab ini yang diterbitkan oleh Pustaka Salam dengan judul “ Fatwa Masa Kini ”. Ia diterbitkan dalam 8 jilid, yang dihimpunkan dalam 4 buah buku. Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...