Tuesday, November 19, 2013

al-Halal wa al-Haram fi al-Islam

 
Kitab al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam  (الحلال والحرام في الإسلام) merupakan sebuah karya susunan seorang ulama terkenal masa kini, al-‘Allamah Prof. Dr Muhammad Yusuf bin Abdullah al-Qaradhawi (1926-) atau terkenal dengan panggilan Dr. Yusuf Qaradhawi. Ketokohan beliau dalam keilmuan Islam sangat dikagumi oleh kebanyakan intelektual Islam di seluruh dunia. Mereka yang mengkaguminya memberikannya julukan al-Imam, al-Mujtahid al-Ashr, al-‘Allamah, al-Faqih al-Kabir dan sebagainya. 
 
Kitab al-Halal wa al-Haram ini cukup terkenal ini merupakan antara karya terawal Dr. Yusuf al-Qaradhawi. Cetakan pertamanya bermula pada tahun 1960 dan edisi Arabnya telah dicetak berulang kali melebihi 40 kali cetakan.  Kitab ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia. Ia telah menjadikan rujukan berbagai lapisan masyarakat dalam perkara halal dan haram yang berhubungkait dengan kehidupan mereka. Walaupun, wujud berbagai tanggapan, kritikan dan penilaian semula[1] oleh para ulama terhadap isi kandungan karya ini, namun ia tidak dapat menolak pengaruh dan kepentingannya sebagai antara sumber rujukan umat Islam, sama ada diperingkat ulama, pelajar maupun masyarakat awamnya.  
 
 
Kandungan kitab ini…
 
Kitab ini didahului - sebuah  pendahuluan oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi, yang menerangkan mengenai kepentingan mengetahui konsep halal dan haram mengikut perspektif  Islam. Beliau juga menerangkan kaedah penulisan beliau - ketika membincangkan permasalahan fiqh yang tidak terikat dengan mana-mana mazhab yang berkembang dalam masyarakat Islam sekarang. Di mana, beliau lebih condong kepada metod ijtihad dan tarjih dalam mengeluarkan sesuatu hukum syarak.
 
Berikut dicatatkan secara ringkas kandungan kitab al-Halal wa al-Haram; 
 
Bab 1  - Prinsip-prinsip Islam Berkenaan Halal dan Haram
Bab 2 - Halal dan Haram Dalam Kehidupan Orang Islam
Bab 3 - Halal dan Haram Dalam Perkahwinan dan Kehidupan Berkeluarga
Bab 4 - Halal dan Haram Dalam Kehidupan Umum Muslim
 
Setiap tajuk besar ini, diperincikan lagi dengan sub-sub tajuk. Buku ini membicarakan keseluruhan berkenaan halal dan haram dalam segenap aspek kehidupan seperti makanan, minuman, pakaian, hubungan suami-isteri dan lain-lain. 
 
 
Terjemahan kitab ini dalam bahasa Melayu…
 
Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu / Indonesia oleh beberapa penerbit, antaranya; 
 
a) Halal Dan Haram Dalam Islam. Terbitan Darul Syakir Enterprise pada tahun 2010,  berdasarkan naskhah terjemahan Dr Zulkifli  bin Muhammad Al-Bakri. 
 
b) Halal Dan Haram Dalam Perspektif Islam. Terbitan Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru – Cetakan pertamanya pada tahun 2007 dengan ketebalan 287 halaman. Manakala pada cetakan tahun 2009, ketebalannya merangkumi 309 halaman. Buku ini diterjemahkan oleh Abu Jabir Muhammad. 
 
c) Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam. Terbitan  PT. Bina Ilmu, Surabaya – dengan cetakan pertamanya pada tahun 1976. Buku ini diterjemahkan oleh H. Mu'ammal Hamidy. Sebagai perkongsian maklumat, buku terjemahan yang diterbitkan pada tahun 2009, boleh dibaca secara online di pautan:  http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/   
 
d) Halal dan Haram Dalam Islam. Terbitan Robbani Press, Jakarta pada tahun 2000, dengan ketebalan 417 halaman. Edisi terjemahan ini merupakan antara terjemahan terlengkap kitab al-Halal wa al-Haram. Ia dilengkapi dengan takhrij hadits oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, iaitu  yang diambil dari buku karya al-Albani yang berjudul Ghayah al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wa al-Haram. Di samping itu, dalam buku ini juga dilampirkan tanggapan atau jawapan Dr Yusuf al-Qaradhawi terhadap kritikan al-Albani terhadap buku beliau tersebut. 
 
e) Halal dan Haram Dalam Islam. Terbitan Pustaka Islamiyyah, Singapura, dengan cetakan pertamanya pada tahun 1996. Buku ini merupakan edisi baru lengkap diterjemahkan dan dikemaskini kembali oleh Syed Ahmad Semait berdasarkan naskhah edisi Arabnya pada cetakan yang keempat belas.  
 
 
Ulama-ulama yang membuat kritikan terhadap karya al-Qaradhawi ini….
 
Kebanyakan ulama yang membuat kritikan terhadap karya al-Qaradhawi ini (al-Halal wa al-Haram) atau karya-karya dan pendapat-pendapat beliau secara umumnya terdiri dari kalangan mereka yang beraliran Salafiyyah. Antaranya ialah; 
 
a)     Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani melalui kitabnya, yang berjudul  Ghayah al-Maram Fi Takhrij Ahadits al-Halal wa al Haram ”. Buku ini disusun secara khusus meneliti derajat hadits-hadits yang dimuatkan oleh al-Qaradhawi di dalam buku al-Halal wa al-Haram. Penelitian al-Albani terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini telah disambut oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi dengan  gembira dan menerimanya dengan dada yang lapang kerana hal ini menjadi suatu bukti penghargaan  terhadap buku beliau tersebut. Jawapan al-Qaradhawi[2] terhadap kritikan al-Albani ini ada dijelaskan dalam kitab Fatawa al-Mu’ashir (jilid 2, terbitan Darul Wafa, Manshurah, cetakan ke-2, 1414 H/1993 m, halaman 97-107), atau boleh dibaca petikannya di pautan;   http://agungwi.files.wordpress.com/2012/05/komen-atas-takhrij-halal-dan-haram.pdf  
 
b) Syeikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Alu Fauzan, melalui kitabnya yang berjudul “ al-I'laam bi Naqd  Kitab al-Halal wa al-Haram  li al-Qaradhawi ”. Beliau telah membuat beberapa kritikan terhadap sebahagian isi kandungan kitab al-Halal wa al-Haram karya al-Qaradhawi ini. Buku terjemahan edisi Indonesia  diterbitkan oleh Pustaka Istiqamah, Solo- Indonesia dengan judul “ Kritik terhadap buku: Halal dan Haram dalam Islam ”.  
 
c)      Syeikh Muqbil bin Hadi al-Wadi’iy melalui kitabnya yang berjudul al-Raddu ‘Ala al-Qaradhawi ”.
 
Sekadar ini sahaja yang dapat saya paparkan untuk perkongsian bersama pembaca. Semoga bermanfaat.  


[1] Kebanyakan ulama yang membuat kritikan terhadap kitab ini adalah dari kalangan para ulama Salafiyyah. Beberapa buku yang mengkritik dan membuat penilaian semula terhadap buku al-Halal wa al-Haram ini secara khusus atau karya-karya al-Qaradhawi secara umumnya akan diterangkan selepas ini.
[2] Bagi menanggapi secara khusus kritikan al-Albani terhadap tulisan beliau mengenai      “ nyayian dan muzik ” dalam kitab al-Halal wa al-Haram tersebut, al-Qaradhawi telah menyusun sebuah kitab khusus mengenainya, dengan karya beliau yang berjudul “ Fiqh al-Ghina’ wa al-Musiqi ala Dhaw al-Quran wa al-Sunnah (Hukum Nyanyian dan Muzik menurut Perspektif al-Quran dan al-Sunnah). Buku setebal 255 halaman itu dilengkapi dengan pandangan para sahabat, tabi’in, tabi’ at-tabi’in, dan imam mazhab terhadap nyanyian dan muzik. Pada bagian penutup buku, al-Qardhawi menuliskan daftar karya-karya ulama tentang nyanyian dan musik, mulai dari ulama terdahulu sampai ulama masa kini. Karya al-Qaradhawi itu diterbitkan oleh penerbit Maktabah Wahbah di Kaherah, Mesir. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “ Menempatkan Lagu & Musik Dalam Timbangan Quran Dan Sunnah ”. Ia diterbitkan oleh Media Insani.
  

No comments:

Post a Comment